Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

ΑΝΕΚ: Ανακοίνωσε ζημιές 89,7 εκ. ευρώ για το 2010 λόγω και HSW

- Στο αποτέλεσμα της χρήσης, πέρα των ανωτέρω, περιλαμβάνεται έκτακτη πρόβλεψη ύψους ευρώ 47,5 εκατ। η οποία αντιστοιχεί στο ποσό που είχε καταβληθεί από την Εταιρεία ως προκαταβολή - αρραβώνας στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 33,35% της «HELLENIC SEAWAYS»
- Ο Όμιλος ΑΝΕΚ παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία και τον έντονο ανταγωνισμό αύξησε τη διακίνηση επιβατών και ΙΧ κατά τη χρήση 2010 η Συνολική διακίνηση Ομίλου: Επιβάτες 2,7 εκατ। (+7%), ΙΧ 447 χιλ। (+3%), Φορτηγά 255 χιλ। (-2%) ό Κύκλος εργασιών Ομίλου: ευρώ 263,1 εκατ। Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α।Ε। (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ): Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ για τη χρήση 2010 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Αγκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου έχοντας συνολικά υπό διαχείριση 17 ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία। Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, η συρρίκνωση της ζήτησης και του διεθνούς εμπορίου, η σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων (πλέον του 30%) και η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού είναι οι κυρίαρχες συνθήκες που αντιμετώπισε ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας κατά τη χρήση του 2010। Παρά το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, η ΑΝΕΚ το 2010 διατήρησε και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην αγορά της Αδριατικής, αύξησε τα μερίδιά της. Στη γραμμή των Χανίων η είσοδος ανταγωνιστή είχε ως αποτέλεσμα την παραχώρηση μεριδίων αγοράς. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας. Τέλος, μέσω της θυγατρικής εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ» που ιδρύθηκε στο α’ εξάμηνο του 2010 ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε με ναυλωμένο πλοίο και σε γραμμή του ανατολικού Αιγαίου.
Συνολικά, στο 2010 η ΑΝΕΚ διακίνησε 2,7 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι 2,5 εκατ. το 2009 καταγράφοντας αύξηση 7%, 447 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 433 χιλ. το 2009 σημειώνοντας αύξηση 3% και 255 χιλ. φορτηγά έναντι 260 χιλ. το 2009 σημειώνοντας μείωση 2% λόγω της πτώσης της εμπορευματικής κίνησης.

Κύκλος Εργασιών
Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2010 ανήλθε σε ευρώ 263,1 εκατ. έναντι ευρώ 274,6 εκατ. το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον εντονότερο ανταγωνισμό που είχε ως αποτέλεσμα τη συμπίεση των τιμών των ναύλων. Όσον αφορά στην πορεία της Μητρικής, ο κύκλος εργασιών το 2010 ανήλθε σε ευρώ 232,1 εκατ. έναντι ευρώ 254,3 εκατ. το 2009.
Μικτά Κέρδη
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το 2010 υποχώρησαν σε ευρώ 22,4 εκατ. έναντι ευρώ 49,5 εκατ. το 2009. Η μείωση του μικτού κέρδους οφείλεται αφενός στη μείωση του κύκλου εργασιών και αφετέρου στην αύξηση του κόστους πωληθέντων που διαμορφώθηκε σε ευρώ 240,8 εκατ. έναντι ευρώ 225,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Βασική αιτία για την αύξηση του κόστους πωληθέντων αποτέλεσε η μεγάλη άνοδος της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές που είχε ως συνέπεια την αύξηση του κόστους των καυσίμων κατά ευρώ 22,5 εκατ. σε σχέση με το 2009. Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη της Μητρικής ανήλθαν σε ευρώ 15,0 εκατ. έναντι ευρώ 47,1 εκατ. το 2009.

EBITDA
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου τη χρήση 2010 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 11,4 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 24,2 εκατ. το 2009. Η αναστροφή αυτή οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών κατά ευρώ 11,5 εκατ., στο αυξημένο κόστος πωληθέντων κατά ευρώ 15,7 εκατ. και στα λοιπά λειτουργικά έξοδα που αυξήθηκαν κατά ευρώ 9,5 εκατ. λόγω του σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Αντίστοιχα, σε επίπεδο Εταιρείας το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες ευρώ 15,1 εκατ., έναντι κερδών ευρώ 24,1 εκατ. το 2009.

Καθαρά αποτελέσματα
Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου για το 2010 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 89,7 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 5,8 εκατ. το 2009. Στο αποτέλεσμα της χρήσης, πέρα των ανωτέρω, περιλαμβάνεται έκτακτη πρόβλεψη ύψους ευρώ 47,5 εκατ. η οποία αντιστοιχεί στο ποσό που είχε καταβληθεί από την Εταιρεία ως προκαταβολή - αρραβώνας στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 33,35% της «HELLENIC SEAWAYS» μετά την υπαναχώρηση της πωλήτριας εταιρείας από το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ευρώ 90,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 3,8 εκατ. το 2009.

Σημαντικότερες εξελίξεις της χρήσης 2010
· Τον Απρίλιο του 2010 ιδρύθηκε η 100% θυγατρική ναυτική εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τα Χανιά και σκοπό τη ναύλωση και εκμετάλλευση πλοίων. Η εταιρεία προχώρησε σε ναύλωση πλοίου το οποίο δρομολογήθηκε στο ανατολικό Αιγαίο, εκτελώντας τη γραμμή «Πειραιάς - Σύρος - Μύκονος - Ικαρία - Φούρνοι - Σάμος». Επίσης, από το Σεπτέμβριο η εταιρεία ανέλαβε την εκμετάλλευση της γραμμής του Ηρακλείου ναυλώνοντας πλοία από τη Μητρική.
· Το Δεκέμβριο οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισαν:
- το reverse split των μετοχών με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 1,00 σε ευρώ 1,20 ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών με αναλογία 1,2 προς 1,
- τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από ευρώ 1,20 σε ευρώ 0,30 ανά μετοχή, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 120.974.393,70 και
- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών έως του ποσού των ευρώ 25.202.998,50 με την έκδοση έως και 84.009.995 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
· Κατά τη διάρκεια του 2010 οι εταιρείες του Ομίλου ΑΝΕΚ συνέχισαν την τήρηση των συμβάσεων με το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας για την εξυπηρέτηση επιδοτούμενων γραμμών που αφορούν στη συγκοινωνία μεταξύ διάφορων νησιών του Αιγαίου συνδέοντας τον Πειραιά με τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα Κύθηρα. Επίσης, συνεχίστηκαν και για το 2010 οι ναυλώσεις των πλοίων «ΑΡΙΑΔΝΗ» και «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» σε εταιρείες του εξωτερικού.
· Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες της ΑΝΕΚ αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αφού βραβεύτηκε για τις υπηρεσίες της από το διεθνώς αναγνωρισμένο ταξιδιωτικό περιοδικό CONDE NAST TRAVELLER καθώς αναδείχθηκε ως «Κορυφαία Ακτοπλοϊκή Εταιρεία Εσωτερικού – Εξωτερικού για το 2009». Επίσης, είχε έντονη παρουσία σε Διεθνείς Εκθέσεις με στόχο την ανάδειξη των υπηρεσιών που παρέχει σε όλους τους προορισμούς της στο Αιγαίο και στην Αδριατική.

Αναφορικά με τις προσδοκίες και τις εξελίξεις, η διοίκηση του Ομίλου θα εντείνει τις προσπάθειες για μείωση του λειτουργικού κόστους στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, εξετάζοντας παράλληλα την αναδιάταξη του στόλου με σκοπό την αποδοτικότερη εκμετάλλευσή του. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΑΝΕΚ στις αρχές του 2011 κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητά του με τις έκτακτες ναυλώσεις πλοίων του που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά πολιτών από τη Λιβύη.

Στόχος του Ομίλου είναι να αναστρέψει το συντομότερο δυνατό την παρούσα κατάσταση δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη ανάκαμψη εφόσον οι διεθνείς συνθήκες αλλά και η πορεία των δημοσιονομικών στοιχείων της χώρας το επιτρέψουν। Η ΑΝΕΚ παραμένει η μοναδική ακτοπλοϊκή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων που συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οικονομίας των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης διατηρώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ αδιαπραγμάτευτες αξίες της παραμένουν η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς όφελος των επιβατών και ο σεβασμός προς το περιβάλλον। Γι αυτούς που ειχαν γράψει στα τευχη της εφημεριδας μας για αυξησεις των ακτπλοικών εισιτηρίων ισως για μια ακομη φορά έρχεται η δικαίωση τους πηγή: marinews. gr

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Σπέτσες : Επιτέλους αποχέτευση!

Δ. Κατσικάρης : Λύνεται ένα πρόβλημα δεκαετιών

Μετά από συντονισμένη συνεργασία και δράση της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων με το Δήμο Σπετσών, προχώρησαν οι διαδικασίες για το σημαντικό έργο της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Σπετσών. Η βούληση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Δημήτρη Κατσικάρη και του Δημάρχου Σπετσών Παναγιώτη Λυράκη να προχωρήσουν πλέον στην πράξη ώστε το μεγάλο αυτό έργο ζωής για τις Σπέτσες να υλοποιηθεί, αποτυπώθηκε στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σπετσών να ζητήσει τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με την Περιφέρεια Αττικής και στην απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου να εγκρίνει τη συμφωνία ώστε να υλοποιηθεί το έργο με την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» (ΕΠΕΡΡΑΑ).Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη λήψη των αποφάσεων, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Δήμου Σπετσών αποφάσισε να στηρίξει έμπρακτα και με όλες της τις δυνάμεις την κατασκευή και υλοποίηση του έργου της αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Σπετσών, με την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» και την ανάληψη της ευθύνης κατασκευής και λειτουργίας του μεγάλου αυτού έργου που λύνει προβλήματα δεκαετιών και οδηγεί τις Σπέτσες σε μια νέα εποχή αυτάρκειας και δημιουργίας.Με την απόφασή μας αυτή αποδεικνύουμε ότι το μήνυμα του Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού «με έργο πάμε μπροστά», έχει αντίκρισμα αλήθειας και συμπυκνώνει την απόφασή μας να κινηθούμε με συνέπεια για τη δημιουργία έργων υποδομών που θα αναβαθμίσουν τα νησιά μας, βελτιώνοντας τη ζωή των κατοίκων με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία συνθηκών για παροχή καλύτερων υπηρεσιών που θα αναβαθμίζουν στην πράξη το τουριστικό προϊόν.Η βούληση του Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού και η δική μου, είναι να παρεμβαίνουμε με έργα ουσίας και δράσεις αιχμής, που θα απαντούν στις πραγματικές ανάγκες και θα βλέπουν το περιεχόμενο και όχι τη βιτρίνα. Η συνέργεια και η αποφασιστική δράση για να αποκτήσουν οι Σπέτσες σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού είναι μόνο η αρχή για τα νησιά μας που θέλουν και δικαιούνται καλύτερης τύχης».

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Η ορμόνη που ρυθμίζει τη σεξουαλική προτίμηση

Σημαντικό ρόλο στη σεξουαλική προτίμηση βρέθηκε για πρώτη φορά πως διαδραματίζει ένας νευροδιαβιβαστής, η σεροτονίνη. Oι ειδικοί ξεκινούν άμεσα περαιτέρω έρευνα, εν μέσω επιφυλάξεων για συμπεράσματα που αφορούν στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα και τις επιλογές του φύλου.Επιστήμονες ανακάλυψαν πως η ορμόνη σεροτονίνη ελέγχει τη σεξουαλική προτίμηση στα ποντίκια, καθώς αρσενικά ζώα που είχαν τροποποιηθεί ώστε να μην παράγουν την ουσία, έχαναν κάθε ενδιαφέρον τους για θηλυκά.Η σειρά των περαμάτων που υποβλήθηκαν τα θηλαστικά έδειξε πως τα αρσενικά σταμάτησαν να ποθούν τα θηλυκά ποντίκια όταν τροποποιήθηκαν ώστε να μην παράγουν την ορμόνη। Όταν μάλιστα τους δόθηκε η επιλογή μεταξύ αρσενικού και θηλυκού, έδειξαν πως δεν είχαν σεξουαλική διάθεση σε κανένα φύλο।Όταν όμως τοποθετούσαν ένα αρσενικό στο κλουβί, τα τροποποιημένα αρσενικά ήταν πολύ πιο πιθανό να καβαλήσουν το αρσενικό και να παράξουν έναν ήχο που κανονικά τον βγάζουν όταν κάνουν σεξ με θηλυκά।Τα ίδια πειράματα έγιναν και σε θηλυκά ποντίκια, στα οποία μειώθηκε η διάθεση, αλλά μόλις τους χορηγήθηκε η ορμόνη στον εγκέφαλο, αποκαταστάθηκε η βλάβη και η διάθεσή τους για το αντίθετο φύλο।Οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «τα σεροτονεργικά σήματα είναι σημαντικά για την επιλογή σεξουαλικού συντρόφου στα αρσενικά ποντίκια και είναι η πρώτη φορά που η γνώση για ένα νευροδιαβιβαστή του εγκεφάλου φέρεται να είναι τόσο σημαντική στις σεξουαλική προτίμηση κάποιου θηλαστικού»Στους ανθρώπους Οι ειδικοί γνώριζαν μέχρι σήμερα πως η σεξουαλική συμπεριφορά των ποντικών οριζόταν από τις μυρωδιές«Οι άνθρωποι δε χρησιμοποιούν μυρωδιές ως κύριο παράγοντα σεξουαλικής προτίμησης και έτσι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε απλές αναγωγές και να βγάλουμε συμπεράσματα για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα από αυτό το πείραμα», εξηγεί ο Keith Kenderick, καθηγητής νευρολογίας στο Ίδρυμα Babraham του Κέιμπριτζ।«Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία στους αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης στους εγκεφάλους των ομοφυλοφίλων ανθρώπων, αλλά έχουμε χρησιμοποιήσει ψυχοτρόπα ναρκωτικά τα οποία ούτε αύξησαν ούτε μείωσαν τη λειτουργία της ορμόνης και ενώ επιτευχθήκαν κάποιες αλλαγές στη σεξουαλική διάθεση, τον παρορμητισμό και την επιθετικότητα, δεν υπήρξε καμία αλλαγή στη σεξουαλική προτίμηση», ξεκαθαρίζουν οι ειδικοί, οι οποίοι θα συνεχίσουν τις έρευνες।πηγή: medicalnews.gr

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Μια εικόνα θετική – μια εικόνα αρνητική

Να ξεκινήσουμε απ’ τα καλά νέα; Ας το πάμε έτσι. Ζω στην Αίγινα, σε μισή ώρα ή το πολύ σε μία, βρίσκομαι στον Πειραιά και από εκεί, με μέσα σταθερής τροχιάς, άρα προδιαγεγραμμένου και εξασφαλισμένου χρόνου μεταφοράς μου, βρίσκομαι εκεί όπου εργάζομαι. Εκπληρώνω τις συμβατικές εργασιακές υποχρεώσεις μου και πάλι με συγκεκριμένο χρονικό δρομολόγιο μετακίνησης επιστρέφω στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί, κατά το ιδανικό σενάριο, το οποίο πάντα περιγράφουμε, δεν υπάρχει τελευταίο δρομολόγιο επιστροφής στις 8 το βράδυ, ακόμη και το καλοκαίρι, αλλά και αργότερα – γιατί όχι και όλο το βράδυ; - και έτσι μπορώ να γυρίσω άνετα στον τόπο κατοικίας μου και στην οικογένειάς μου.Φανταστικό σενάριο θα πει κανείς; Ναι! Για τα ελληνικά δεδομένα. Στην Νέα Υόρκη, στην Στοκχόλμη, στην Κωνσταντινούπολη ακόμη, η πραγματικότητα αυτή της αμφίδρομης σχέσης πόλης – νησιών είναι καθημερινή. Πραγματική πραγματικότητα!
Ως εκ τούτου, η οργάνωση και συνακόλουθα οι υποδομές σε επίπεδο μέσων σταθερής τροχιάς, είναι αυτονόητες υποχρεώσεις της πολιτείας. Μοιραία θα προχωρήσουμε στα άσχημα νέα. Στην αρνητική εικόνα. Βρίσκομαι σε έναν αποκομμένο, όπως άλλωστε είναι, από την υπόλοιπη Αττική, Πειραιά. Δεν μπορώ να προσεγγίσω, παρά μόνο αν γυρίσω το ρολόι πίσω 20 χρόνια – πάει να πει δηλαδή ότι κάνω δύο ώρες να γυρίσω στο λιμάνι. Και αντίστροφα κατεβαίνω στο λιμάνι για να ανέβω για οποιονδήποτε λόγο στην Αθήνα, ερχόμενος απ’ την Αίγινα και μετά το συγκεκριμένο χρόνο, που μου παίρνει το flying dolphin ή το συμβατικό πλοίο, αν δεν με βολεύει ο Ηλεκτρικός, το ταξί θα με πάει σε απροσδιόριστο χρόνο. Πολύ δε περισσότερο, θα με φέρει με καθυστέρηση υποχρεώνοντάς με να ρισκάρω, αν θα προλάβω να πηδήξω στον καταπέλτη, καθώς στις 8 το βράδυ θα είναι το τελευταίο πλοίο που θα φεύγει για το νησί μου. Ανάμεσα στην προαναφερόμενη «Κόλαση» και αντιστοίχως στον προηγούμενο «Παράδεισο» υπάρχει πάντοτε μια εφικτή λύση. Η λύση της βελτίωσης της καθημερινότητας. Θα έλεγε κανείς η οδός της λογικής. Μέσα σταθερής τροχιάς που να κατεβαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά και να εξυπηρετούν αυτήν την αμφίδρομη σχέση. Γιατί Πειραιάς και νησιά είναι «ένα». πηγή: portnet του Νότη Ανανιάδη

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης να επενδύσουν οι εταιρείες κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια

Φωτό:"Η Ελλάδα αναμένει αύξηση 20% της προσέγγισης του Λιμένα του Πειραιά από Κρουαζιερόπλοια, δηλαδή 189 Κρουαζιερόπλοια περισσότερα από εκείνα του προηγούμενου έτους " τόνισε στο Μαϊάμι ο Γιάννης Διαμαντίδης.

- Εισηγητική ομιλία του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. κ. Γιάννη Διαμαντίδη
σε συνέντευξη τύπου στο Μαϊάμι

Ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Γιάννης Διαμαντίδης κατά την εισηγητική του ομιλία σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην έκθεση Sea Trade Cruise Shipping στο Μαϊάμι, είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι,
Σας ευχαριστώ για τη σημερινή παρουσία σας που τιμά την Ελλάδα και τον Ελληνικό Τουρισμό. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι η Ελλάδα έχει το καλύτερο τουριστικό προϊόν σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της στην περιοχή της Μεσογείου. Θα ήθελα να το εξηγήσω αυτό με σύντομο τρόπο.
Η Ελλάδα με τις ακτογραμμές της και τις καταπληκτικές παραλίες της είναι συνδεδεμένη με πολλά σημαντικά παγκοσμίως γνωστά αρχαιολογικά και ιστορικά αξιοθέατα. Τα πολυπληθή όμορφα Ελληνικά νησιά είναι έτοιμα να προσφέρουν φιλοξενία, απολαύσεις, ηρεμία ή ακόμα και νυχτερινή ζωή στους επισκέπτες τους.
Η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής και όμορφος προορισμός για διακοπές για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή εισοδήματος. Οι Έλληνες από την αρχαιότητα έως σήμερα αγαπούν και φροντίζουν τους καλεσμένους τους και διασφαλίζουν ότι πάντα θα διασκεδάζουν. Επιθυμούμε όλοι οι επισκέπτες της χώρας μας , των νησιών μας ,των πόλεων και των ακτών μας να αισθάνονται άνετα και να απολαμβάνουν τις διακοπές τους καθώς και την Ελληνική φιλοξενία.
Είμαι Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων ,Νήσων και Αλιείας υπεύθυνος για την Ναυτιλία Κρουαζιέρων και θα επικεντρωθώ στις Κρουαζιέρες. Τους τελευταίους μήνες εφαρμόζουμε ένα Νόμο που να επιτρέπει στα Κρουαζιερόπλοια που φέρουν σημαίες εκτός Ευρώπης να επιβιβάζουν τους επιβάτες τους και να αναχωρήσουν από Ελληνικούς λιμένες . Είμαστε σήμερα εδώ στο Μαϊάμι στην έκθεση Sea Trade Cruise Shipping, να συζητήσουμε με όλες τις εταιρίες κρουαζιέρας, να τους εξηγήσουμε, ότι μπορούν να επιλέξουν την Ελλάδα και τους λιμένες της ως σημεία αναχώρησης για τις κρουαζιέρες τους. Ταυτόχρονα τα πρόσφατα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική , επιζητούν μια νέα προσέγγιση από όλους μας. Η συμμετοχή μας στην έκθεση θαλασσίου εμπορίου μας δίνει την ευκαιρία να συναντήσουμε, να συζητήσουμε με Διευθυντικά Στελέχη Εταιρειών Κρουαζιέρας , να τους εξηγήσουμε και να τους πείσουμε να συμπεριλάβουν την Ελλάδα στα προγράμματα τους.
Στο Ελληνικό Περίπτερο της Έκθεσης συμμετέχουν αντιπρόσωποι των Συμβουλίων των Ελληνικών Λιμενικών Αρχών έτοιμοι να απαντήσουν σε οποιαδήποτε πιθανά ερωτήματα . Η συμφωνία που καλούνται να υπογράψουν οι εταιρίες Κρουαζιέρας με το Ελληνικό Κράτος αφορά τη θεμελίωση αυτής της νέας συνεργασίας , και δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια έγγραφη δήλωση συνεργασίας. Είναι μια επικερδής συνεργασία και για τα δυο μέλη με ασφαλείς όρους. Επιθυμούμε οι εταιρίες κρουαζιέρας να μας θεωρούν ως μόνιμο συνέταιρο. Για αυτό τον λόγο τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε εμάς με συγκεκριμένες προτάσεις για τα επενδυτικά τους σχέδια στις περιοχές ενδιαφέροντός τους καθώς και με προτάσεις ανάπτυξης υποδομής στους λιμένες μας για να μπορούν οι επιβάτες να απολαμβάνουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Θα ήθελα να εξηγήσω εν συντομία τη δήλωση συνεργασίας που καλούνται να υπογράψουν οι εταιρίες Κρουαζιέρας.
Καταρχήν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται είναι λιγοστά και η εταιρία καλείται να εκτελέσει αυτή τη διαδικασία μόνο μια φορά. Ισχύει για 3 έτη μέγιστη χρονική διάρκεια και η εταιρία μπορεί να την τερματίσει χωρίς οποιοδήποτε κόστος.
Ο στόχος μας είναι οι εταιρίες Κρουαζιέρας και οι Ελληνικοί Λιμένες να έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν καλύτερα τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες τους. Το Ελληνικό Κράτος αποφάσισε με αυτή τη δήλωση συνεργασίας να παρέχει συγκεκριμένα κίνητρα στις εταιρίες Κρουαζιέρας να λαμβάνουν έκπτωση 7% στα κόμιστρα ακτοπλοΐας για κάθε Ελληνικό λιμένα προσέγγισης καθώς και ένα συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης για συγκεκριμένο ποσοστό Ελλήνων Ναυτικών που εργάζονται στα Κρουαζιερόπλοια.
Επιθυμώ επίσης να τονίσω ότι τα λιμενικά τέλη είναι ήδη στην Ελλάδα πολύ μικρότερα από ό,τι στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Για παράδειγμα , ο Πειραιάς ο μεγαλύτερος Ελληνικός λιμένας είναι φθηνότερος κατά 40% από τους υπόλοιπους Μεσογειακούς λιμένες. Για να γίνουν οι ελληνικοί λιμένες πιο ελκυστικοί και ανταγωνιστικοί από οικονομική άποψη αποφασίσαμε να μειώσουμε τις τιμές ακόμα περισσότερο ως πράξη καλής θέλησης. Εάν κοιτάξετε τον Χάρτη της Μεσογείου θα καταλάβετε ότι οι Ελληνικοί λιμένες βρίσκονται σχεδόν στο κέντρο της Μεσογείου Θάλασσας και η προσέγγιση διάφορων προορισμών είναι εύκολη και οικονομική με τη μέγιστη ασφάλεια. Σε κάθε προορισμό η επίσκεψη διάφορων αρχαιολογικών χώρων είναι εύκολη. Από τον Πειραιά, για παράδειγμα, ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί τον Παρθενώνα και το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Στη Θεσσαλονίκη που αποτελεί το σταυροδρόμι διάφορων πολιτισμών και γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πολλά άλλα αξιοθέατα είναι εύκολα προσβάσιμα.
Θα ήθελα επίσης να τονίσω το επενδυτικό μέρος της δήλωσης συνεργασίας ανάμεσα στο Ελληνικό Κράτος και στις εταιρίες Κρουαζιέρας. Στόχος του Ελληνικού Κράτους είναι αυτές οι εταιρίες να επενδύσουν σε αυτούς τους λιμένες που βρίσκονται κοντά στις πρωτεύουσες, στον τομέα υποδομών και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων. Θα εξετάσουμε θετικά οποιαδήποτε πρόταση ή ιδέα που θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν κα θα ωφελήσει τις εταιρίες Κρουαζιέρας. Τα μέγιστα επενδυτικά προγράμματα θα υπόκεινται στο Fast Track model που εφαρμόζουμε για να ξεπεράσουμε όποια γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις. Κατά συνέπεια όποιο επενδυτικό σχέδιο θα μπορεί να εξετασθεί και εγκριθεί σε σύντομους ρυθμούς.
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας στις ημέρες μας και εγγυούμαστε για την ασφάλεια όλων των επιβατών. Η Ελλάδα αναμένει αύξηση 20% της προσέγγισης του Λιμένα του Πειραιά από Κρουαζιερόπλοια, δηλαδή 189 Κρουαζιερόπλοια περισσότερα από εκείνα του προηγούμενου έτους. Αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι να συζητήσουμε με τις εταιρίες πώς θα γίνουν οι ελληνικοί λιμένες η αφετηρία για τις κρουαζιέρες τους. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας και των επαφών μας θα είναι σύντομα ορατά.
Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις εταιρίες, να συνεργαστούμε μαζί τους, είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να συντελέσουμε στην ανάπτυξη του προϊόντος της ναυτιλίας κρουαζιέρων στον χώρο της Μεσογείου.
Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Πολύτιμο το βρόχινο νερό στα νησιά

Μικρά φράγματα, που θα συγκρατούν το νερό της βροχής το οποίο τώρα καταλήγει στη θάλασσα, θα μπορούσαν να ξεδιψάσουν τα νησιά, που τη χειμερινή περίοδο «πνίγονται» από τις βροχοπτώσεις και το καλοκαίρι λένε το πανάκριβο νερό- νεράκι.

Όπως υποστηρίζει ο υπεύθυνος δράσεων της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Αρχιπέλαγος», επισκέπτης καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ κ. Θοδωρής Τσιμπίδης, «στα νησιά υπάρχει έλλειμμα στο ζήτημα της αξιοποίησης του νερού. Καθώς η λειψυδρία «χτυπάει» ήδη τη χώρα μας και στο μέλλον θα αποτελεί μία από τις πιο επώδυνες συνέπειες των κλιματικών αλλαγών, το πρόβλημα της αξιοποίησης των βρόχινων νερών που πέφτουν στα βουνά γίνεται πολύ σημαντικό. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι «το 80% - 85% του συνολικού όγκου του επιφανειακού και υπόγειου νερού των πεδινών περιοχών κατεβαίνει από τις βροχές των ορεινών», όπως επισημαίνει ο δασολόγος - υδρολόγος δρ Γεώργιος Μπαλούτσος.
Η αξιοποίηση του ορεινού βρόχινου νερού παρουσιάζει δύο προβλήματα: το ένα έχει να κάνει με τον χρόνο και το άλλο με τον χώρο. Οι συντριπτικά μεγαλύτερες ποσότητες βροχής πέφτουν φθινόπωρο και χειμώνα. Τα χιόνια, που τροφοδοτούν με υγρασία καλύτερα από τη βροχή πέφτουν τον χειμώνα. Τα ρέματα έχουν πολύ νερό το φθινόπωρο και τον χειμώνα, λιγότερο την άνοιξη και συνήθως καθόλου το καλοκαίρι. Ομως, η μεγαλύτερη ζήτηση σε νερό είναι το καλοκαίρι. Αρα, η προσφορά είναι ετεροχρονισμένη της ζήτησης. «Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου του νερού καταλήγει αχρησιμοποίητο στη θάλασσα και δεν είναι διαθέσιμο το καλοκαίρι, όταν οι ανάγκες σε νερό των πεδινών περιοχών είναι τεράστιες. Για παράδειγμα, τώρα τον χειμώνα, όλο το δίκτυο ρεμάτων του Πηνειού ποταμού στη Θεσσαλία έχει μεγάλη ροή, σε μερικές περιοχές πλημμυρίζει και ο όγκος αυτός καταλήγει αχρησιμοποίητος στη θάλασσα, ενώ οι ανάγκες του κάμπου για άρδευση τη θερινή περίοδο είναι τεράστιες. Το ίδιο παρατηρείται και στα ρέματα των περισσότερων νησιών του Αιγαίου», σημειώνει ο έμπειρος δασολόγος, που είχε διατελέσει τακτικός ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ). Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το νερό πέφτει στα ορεινά, αλλά οι ανάγκες αξιοποίησής του βρίσκονται στα πεδινά, όπου είναι συγκεντρωμένες οι αγροτικές χρήσεις, οι πόλεις, η οικονομική δραστηριότητα. Αρα πρέπει να μεγιστοποιηθεί η ποσότητα που θα διαφυλάσσεται, ώστε να μην περνάει με ορμή για να πέσει στη θάλασσα... Αυτό το ορμητικό πέρασμα, που οφείλεται και στην υποβάθμιση των εδαφών των βουνών, παρασύρει όσο έδαφος έχει απομείνει και δημιουργεί εκτεταμένα και καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα στις πεδινές περιοχές.
«Το νερό είναι κρίσιμο μέγεθος του δημόσιου πλούτου και βάση για αειφόρο ανάπτυξη. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για τη βαθμιαία συγκράτηση του βρόχινου χειμερινού νερού στο έδαφος και στους ταμιευτήρες των φραγμάτων, έτσι ώστε να φεύγει προς τα πεδινά λίγο λίγο, σαν από κλεψύδρα. Ετσι, θα έχουμε λίγο νερό στα ρέματα σχεδόν όλο τον χρόνο, αντί για πολύ νερό τον χειμώνα και ξεροχειμάρρους το καλοκαίρι», τονίζει ο δρ Μπαλούτσος.
Υπέρ των πολλών μικρών έργων για τη συλλογή του νερού στα νησιά τάσσονται οι ειδικοί, αντί για εξαγγελίες μεγαλεπήβολων κατασκευών.
«Ο κίνδυνος της ερημοποίησης των νησιών οδηγεί πολλούς στη λογική “ούτε μια σταγόνα νερού χαμένη”. Αυτή η λογική όμως έχει πλέον ξεπεραστεί επειδή το γλυκό νερό που καταλήγει στη θάλασσα συντελεί στη δημιουργία οικοσυστημάτων πλούσιων σε θαλασσινή ζωή», λέει ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιάννης Μυλόπουλος. Όπως εξηγεί «η ιδανική λύση είναι η κατασκευή μικρών φραγμάτων- επί της ουσίας αναχωμάτων που θα καθυστερούν τη γρήγορη και χειμαρρώδη ροή του νερού. Πρέπει να δούμε τι πραγματικά χρειαζόμαστε χωρίς να καταστρέφουμε το περιβάλλον. Με αυτά τα έργα ενισχύεται ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα και μπορούμε να έχουμε νερό στις δύσκολες εποχές».

Τι μέτρα μπορούν να ληφθούν; Από τα σπουδαιότερα είναι η κατασκευή φραγμάτων στην κοίτη ορεινών ρευμάτων, με σεβασμό στο περιβάλλον. Τα φράγματα τη βροχερή περίοδο επιτρέπουν τη ροή του νερού μόνο μετά την υπερχείλιση της «δεξαμενής» πίσω από αυτά. Στη συνέχεια, με το σταμάτημα των βροχών, ο ταμιευμένος όγκος νερού, μέσω ειδικού συστήματος βαθμιαίας αποστράγγισης ρέει προς τα πεδινά και μετακινούμενος από φράγμα σε φράγμα, διατηρεί τη ροή του ρέματος για μεγάλο χρονικό διάστημα την άνομβρη περίοδο. Τα φράγματα μειώνουν, επίσης, τις πλημμυρικές αιχμές. Παρόμοια συνεισφορά έχουν και τα μικρά ξυλοφράγματα κάθετα στην κοίτη ορεινών δασωμένων ρευμάτων. Συνεισφορά έχουν και έργα συλλογής του νερού της βροχής, λιμνοδεξαμενές και μικρότεροι ταμιευτήρες. Στα πολύ σημαντικά έργα εξοικονόμησης νερού περιλαμβάνεται επίσης η φύτευση βλάστησης κατά μήκος ενός ρέματος. Η παραρεμάτια βλάστηση δημιουργεί συνθήκες αποταμίευσης σημαντικού όγκου νερού στη ζώνη δίπλα στο ρέμα κατά τη βροχερή περίοδο. Προστατεύει, επίσης, τις όχθες από τη διάβρωση και αποτρέπει τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Ζημιές ύψους 310 εκ. ευρώ για τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις

Η ζημιά θα πληρωθεί σίγουρα απο τους νησιώτες। Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα। Δύσκολα χρόνια για το Πειραιάς - Υδρα - Πειραιάς και εμείς στον καναπέ και στον καφενέ να λέμε τα ...διάφορα. Διαβάστε με προσοχή και βάλτε το χέρι βαθιά στην τσέπη.
Σε οικονομικό αδιέξοδο οδηγούνται οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων και της μείωσης της επιβατικής και μεταφορικής κίνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας οι ζημιές θα φθάσουν τα 310 εκατ. ευρώ για το 2010.
Το κόστος καυσίμων είναι πλέον το 60% του συνολικού κόστους λειτουργίας της ακτοπλοϊκής επιχείρησης, λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Η διεθνής τιμή πετρελαίου, το Φεβρουάριο του 2009, ανά βαρέλι ήταν 43 ευρώ και το Φεβρουάριο του 2011 έφθασε τα 112 ευρώ.
Τα μέλη της Ένωσης έκαναν κριτική στον υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων Γιάννη Διαμαντίδη γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια για την αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών δημόσιας υπηρεσίας ενώ δεν προχωράει ούτε η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
Πάντως οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση λόγω της αύξησης της τιμής στα καύσιμα, μελετά το ενδεχόμενο να προχωρήσουν στην επιβολή επίναυλου, ενώ ήδη μειώνουν τα δρομολόγια.


ΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Ν. ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ


1. Κατάργηση όλων των μη ανταποδοτικών κρατήσεων υπέρ τρίτων και εξομοίωση του ΦΠΑ των Φ/Γ αυτοκινήτων με αυτή των επιβατών από 23% σε χαμηλότερο ποσοστό καθ΄ ότι τα μεταφερόμενα αγαθά είναι είδη πρώτη ανάγκης και όχι είδη πολυτελείας.

2. Επανεξέταση της δεκάμηνης υποχρεωτικής απασχόλησης πληρωμάτων και εξέταση νομοθέτησης συστήματος επιδότησης των εισφορών προς ΝΑΤ (εργαζομένων – πλοιοκτητών) κατά τα πρότυπα των Ελληνικών κρουαζιεροπλοίων και νομοθέτηση συστήματος εταιρικού ναυτολογίου για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες δρομολογιακών πλοίων (ελεύθερα και επιδοτούμενα).

3. Δυνατότητα παράλληλης εποχικής δρομολόγησης και στελέχωσης πλοίου (Ro-Ro – ταχύπλοο – συμβατικό) κατ΄ ελάχιστον για 4 μήνες ετησίως για τα δρομολογημένα πλοία σε γραμμές που εξυπηρετούνται από άλλα πλοία σε 10μηνη βάση.

4. Δυνατότητα 5μηνης δρομολόγησης ταχυπλόων πλοίων ετησίως με ισόχρονη στελέχωσή τους.

5. Κατάργηση του ΠΔ 177/74 περί οργανικών συνθέσεων και εφαρμογή συστήματος safe manning για τα επιβατηγά πλοία υπό Ελληνική σημαία κατά τα διεθνή πρότυπα.

6. Απελευθέρωση ναυλολογίου για όλους τους προορισμούς πλην αυτών που καλύπτονται με Συμβάσεις Δημόσιας Υπηρεσίας(Δρομολόγια Αγόνων Γραμμών).

7. Κατάργηση υποχρεωτικών εκπτώσεων για τις γραμμές που δεν λειτουργούν βάσει συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας.

8. Ενεργός συμμετοχή της ΕΕΝ και ουσιαστική διαβούλευση πριν την διαμόρφωση προτάσεων και αποφάσεων που αφορούν την λειτουργία των πλοίων, την βελτίωση των ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σήμερα.

9. Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων και κατάργηση των «ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» ως έχουν σήμερα.

10. Η λειτουργία μιας ελεύθερης ακτοπλοϊκής αγοράς. Τροποποίηση του Ν. 2932/01 και πλήρης εναρμόνιση του θεσμικού μας πλαισίου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 3577/92.

11. Αναμόρφωση ΚΔΝΔ (κατάργηση ποινικοποίησης ακτοπλοΐας).

12. Μείωση του ΦΠΑ επί των εισιτηρίων επιβατών 13% και οχημάτων 23% που ισχύουν σήμερα στα επιτρεπόμενα ελάχιστα όρια ΦΠΑ της Ε.Ε. 5% και 15% αντίστοιχα ή ένταξη του ΦΠΑ ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο 6,5% των τουριστικών υπηρεσιών.

13. Αντιμετώπιση προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων σχετικά με την περιορισμένη προσφορά ναυτικής εργασίας και την ανάγκη αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης.

14. Καθιέρωση συστήματος αυτόματης αναπροσαρμογής τιμών εισιτηρίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας (επιδοτούμενα) και υιοθέτηση δικαίου συστήματος ρήτρας καυσίμου.

15. Αναβάθμιση και βελτίωση των λιμενικών μας υπηρεσιών και ευκολιών λιμένων σε ευρωπαϊκά πρότυπα.

16. Κατάργηση του Κανονισμού Ενδιαίτησης ΠΔ 101/95.

17। Ίση μεταχείριση των ακτοπλοϊκών εταιρειών και αντικειμενική αντιμετώπιση των αιτημάτων τους βάσει προδιαγεγραμμένων κανόνων συμπεριφοράς। Ίσες ευκαιρίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις ακτοπλοϊκών εταιρειών με λοιπές εταιρίες μέσων μαζικής μεταφοράς।αναδημοσίευση απο το marinews


Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε τουριστικές επιχειρήσεις

Πέντε νέα προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην ανάσχεση της ανεργίας θα ενεργοποιηθούν εντός του 2011 από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, από τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν 100.000 εργαζόμενοι ή άνεργοι. Με τα προγράμματα αυτά, επιδοτούνται θέσεις εργασίας, ενισχύεται η επιμήκυνση της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, η επιχειρηματικότητα των νέων επιστημόνων και υποστηρίζονται ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού.

Ακόμη, προβλέπονται δράσεις για την κατάρτιση και επανακατάρτιση των εργαζομένων, καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης νέων, με βάση το δυαδικό σύστημα μαθητείας. Αναλυτικά τα προγράμματα τα οποία πρόκειται να ενεργοποιηθούν είναι τα εξής: 1. "Επιταγή Επανένταξης", με μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης για 10.000 ανέργους 2. Απασχόλησης 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε τουριστικές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011 και διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών 4. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 5. Απασχόλησης απόφοιτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, που το πρόγραμμα σπουδών τους εμπεριέχει θεωρητική εκπαίδευση στο σχολείο και θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση σε εργοδότες, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Ήδη υλοποιούνται τριάντα δράσεις του προϋπολογισμού 2,7 δισ. ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι με την ολοκλήρωσή τους θα αγγίξουν τις 800.000 άτομα.
Τα προγράμματα αυτά, έχουν αποδώσει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, τη διατήρηση 282.000 θέσεων εργασίας, την ένταξη περισσότερο από 58.000 ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας, τη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό κατά 54.000 θέσεις εργασίας και τη φοίτηση - στον τομέα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νέων - 11.500 σπουδαστών σε 52 Σχολές Μαθητείας και 2.600 σπουδαστών σε 31 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να υλοποιηθούν προγράμματα για την κατάρτιση περίπου 125.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις μέσω του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) έτους 2011 και σχεδόν 35.000 εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) μέσω της χρηματοδότησης του Λ.Α.Ε.Κ. Ακόμη, η επαγγελματική κατάρτιση περίπου 65.000 εργαζομένων μέσω των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων, μέχρι τα μέσα του 2012.
Εκτός των προγραμμάτων που υλοποιεί, ο ΟΑΕΔ θα συμμετάσχει στην εφαρμογή των Τοπικών Ολοκληρωμένων Δράσεων Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας.πηγή:त्रवेल्दैल्य्नेव्स.गर Τατιάνα Ρόκου -

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Ανεβαίνουν τα νερά της Μεσογείου

Οι ψαράδες μας πρέπει να ξέρουν την θερμοκρασία της θάλασσας για να είναι καλές οι ψαριές τους.Στο τέλος του 20ού αιώνα η άνοδος της στάθμης της θάλασσας στην Μεσόγειο ήταν μικρότερη σε σχέση με την άνοδο των υδάτων σε άλλες περιοχές του πλανήτη, όμως από την έναρξη του 21ού αιώνα και μέχρι σήμερα η άνοδος των νερών της Μεσογείου έχει αυξηθεί και φαίνεται να επιταχύνεται, σύμφωνα με μια νέα ισπανική επιστημονική μελέτη.Οι ερευνητές, υπό τον Μανουέλ Βάργκας Γιάνεθ του Ισπανικού Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου, που παρουσίασαν τις εκτιμήσεις τους σε μελέτη με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή στην Ισπανική Μεσόγειο», αποδίδει την ανοδική τάση των υδάτων κυρίως στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής λόγω ανόδου της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τους Ισπανούς επιστήμονες, η στάθμη της Μεσογείου ανέβαινε ένα έως ενάμιση χιλιοστό κάθε χρόνο μετά το 1943, όμως τελευταία παρατηρείται επιτάχυνση της ανόδου, με αποτέλεσμα από το 2000 και μετά η στάθμη να έχει ανέβει κατά 20 εκατοστά περίπου. Η μελέτη, που βασίζεται σε ένα ισπανικό θαλάσσιο σύστημα παρατήρησης, πρωτοποριακό στην Ευρώπη, επιβεβαιώνει ότι η θερμοκρασία των νερών της Μεσογείου αυξάνεται (αν και στην περίοδο 2005-08 καταγράφηκε επιβράδυνση στην αύξηση), όπως επίσης αυξάνεται και η αλατότητά (αλμυρότητά) της

Η μελέτη, που παρουσιάστηκε στην Μάλαγα από το Ισπανικό Ίδρυμα Επιστήμης και Τεχνολογίας (FECYT) και το Ισπανικό Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο, αποδίδει πάντως τις παραπάνω τάσεις όχι μόνο στην κλιματική αλλαγή, αλλά επίσης σε φυσικές -κυρίως ατμοσφαιρικές- μεταβολές. «Η ατμόσφαιρα και οι ωκεανοί είναι χαοτικά συστήματα», σύμφωνα με την έρευνα.

Στην επιφάνεια της θάλασσας τη Μεσογείου, η θερμοκρασία αυξήθηκε τον 20ό αιώνα σε βαθμό ανάλογο με την θερμοκρασία του άνωθεν αέρα, γύρω στους 0,7 έως 0,8 βαθμούς συνολικά.

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Συγκρατημένη αισιοδοξία για ενδεχόμενη αύξηση των τουριστών στη χώρα

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης η διήμερη επίσκεψη του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου στο Λονδίνο, με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης από την Βρετανία προς την Ελλάδα, σε μια σημαντική χρονική στιγμή, καθώς τώρα γίνονται οι πωλήσεις των μεγάλων τουριστικών πακέτων, καθώς και οι περισσότερες προκρατήσεις. Για το λόγο αυτό έγιναν στοχευμένες συναντήσεις με tour operators, εκδότες σημαντικών μέσων ενημέρωσης, καθώς και σειρά συνεντεύξεων.Μετά τις σημαντικές συναντήσεις της περασμένης Δευτέρας, ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού είχε συνάντηση με εκπροσώπους της TUI όπου εκφράστηκε η διάθεση όχι μόνο συνέχισης αλλά και ενίσχυσης της παρουσίας του κορυφαίου tour operator στην Ελλάδα και επιβεβαιώθηκε ότι φέτος υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των βρετανών επισκεπτών για τη χώρα μας.Στη συνέχεια ο κ. Γερουλάνος συναντήθηκε με τον Τony Chambers, διευθυντή του περιοδικού "Wallpaper". Τον ενημέρωσε για τα προγράμματα "Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών" και για το "Athens Every Week", εστιάζοντας κυρίως στις αλλαγές που δρομολογούνται στη Θεσσαλονίκη. Ο κος Chambers ενημέρωσε τον υπουργό πως το προσεχές διάστημα θα κυκλοφορήσει ανανεωμένος οδηγός Wallpaper για την Αθήνα, ενώ συζητήθηκαν και συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάδειξη της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού, αλλά και της νέας δημιουργίας που παρουσιάζει έντονη δυναμική και που το ΥΠΠΟΤ έχει επιλέξει να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο.Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η συνάντηση με τον Ed Kamm, επικεφαλής της lastminute.com. Εδώ αναλύθηκε ιδιαιτέρως η ιδέα των μοναδικών εμπειριών που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα ως προορισμός, καθώς υπάρχει ειδική σχετική κατηγορία στο lastminute και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη δημιουργία περιεχομένου από την Ελλάδα. Ταυτόχρονα συμφωνήθηκε θέματα που αφορούν την χώρα μας και ευκαιρίες για δράσεις ή εκδρομές να προωθούνται μέσω της μεγάλης e-mail καμπάνιας που πραγματοποιεί η εταιρεία.Στη συνέχεια, ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού είχε την ευκαιρία να μιλήσει με μικρούς εξειδικευμένους tour operators, οι οποίοι φέρνουν στην Ελλάδα επισκέπτες υψηλού εισοδήματος που αναζητούν συγκεκριμένες εμπειρίες. Πρόκειται για τους Seafarer (που ασχολείται με τουρισμό ενοικίασης σκαφών και κρουαζιέρας), την Ionian Holidays, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολυτελούς κατοικίας αλλά και σε καταδυτικό τουρισμό και γαμήλια ταξίδια, καθώς και τους Ramblers, που είναι πρωτοπόροι στον τομέα του περιπατητικού τουρισμού και του πολιτισμού ήπιας ανάπτυξης। Όλοι τους εστίασαν ιδιαιτέρως στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει υπέροχες και ανέγγιχτες περιοχές.Λίγο πριν αποχωρήσει από το Λονδίνο ο κ. Γερουλάνος έδωσε συνέντευξη στους Έλληνες ανταποκριτές και τους ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των εκλογών του. Τόνισε ότι η επίσκεψή του στο Λονδίνο εντάσσεται σε ένα γενικότερο πρόγραμμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται επίσης το Βερολίνο, η Μόσχα και οι ΗΠΑ, σε μία χρονική στιγμή -για την οποία πρόσθεσε- ότι είναι καθοριστική για τις κρατήσεις, κυρίως στις αγορές της Βρετανίας και της Γερμανίας.Αναφερόμενος στη περυσινή χρονιά, είπε ότι υπήρξαν μία σειρά από σοβαρά προβλήματα στον τομέα του τουρισμού (ηφαιστειακή τέφρα, κατάρρευση βρετανικών ταξιδιωτικών εταιρειών, οικονομική κρίση και οι διαδηλώσεις του Μαΐου στις οποίες βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι στη Marfin) με συνέπεια να υπάρξουν πολλές ακυρώσεις στις κρατήσεις. Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την περσινή χρονιά, την τέλεια καταιγίδα είπε ο κ. Γερουλάνος, πρόσθεσε ωστόσο ότι με στόχο την αντιστροφή του αρνητικού κλίματος το υπουργείο ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες (μείωση του ΦΠΑ στις τουριστικές υπηρεσίες, άνοιγμα στις κρουαζιέρες, μείωση των τελών σε ορισμένα αεροδρόμια, περισσότερο στοχευμένη διαφήμιση κ.ά.), πρωτοβουλίες που είχαν ως αποτέλεσμα η χρονιά να κλείσει με μείωση, έστω και αν αυτό συνοδεύτηκε από μείωση των εσόδων (κατά 6%) λόγω της μείωσης των τιμών στα ξενοδοχεία: Η μείωση αυτή, υπΆαυτές τις συνθήκες ήταν λογική, υπογράμμισε. Φέτος –συνέχισε ο κ. Παύλος Γερουλάνος– τα μηνύματα είναι θετικά, το κλίμα είναι καλύτερο, αλλά είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις.Ακολούθως αναφέρθηκε αναλυτικά στις επαφές που είχε στο Λονδίνο με tour operators, travel agents και εξειδικευμένα περιοδικά, αλλά και στις επαφές με σημαντικά ΜΜΕ όπως το CNN και η ε/φ GUARDIAN. Ειδικότερα όσον αφορά τη συνάντησή του με τον foreign editor της GUARDIAN, David Munk, υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να ακούγονται ελληνικές φωνές για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, προκειμένου να δημιουργείται θετικό κλίμα για τη χώρα σε διάφορους τομείς και προκειμένου τα ΜΜΕ να μην αναφέρονται μόνο στην οικονομική κρίση.Κατά τα λοιπά – και σε απάντηση των ερωτημάτων που δέχτηκε από τους δημοσιογράφους – ο υπουργός:

  • Εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την ενδεχόμενη αύξηση των τουριστών στη χώρα μας, συνεπεία των γεγονότων στη Βόρειο Αφρική
  • Υπογράμμισε τη σημασία της βελτίωσης των υποδομών στον τουρισμό, τονίζοντας παράλληλα ότι οι έλληνες ξενοδόχοι - εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες, όπως η Ισπανία - είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και διατηρούν τις τιμές στα ίδια επίπεδα
  • Τόνισε την ανάγκη καλύτερων και στενότερων σχέσεων με τους βρετανούς τουριστικούς πράκτορες, με στόχο τη δημιουργία προϊόντων για την προώθησή τους στην αγορά της Βρετανίας. Στο πλαίσιο αυτό συμπλήρωσε ότι είχε συναντήσεις με εκπροσώπους των τουριστικών διαδικτυακών τόπων (lastminute, expedia, trip advisor) και αντικείμενο συζήτησης την εκπαίδευση των Ελλήνων ξενοδόχων στις διαδικτυακές κρατήσεις, ώστε να διευρυνθούν τα κανάλια προσέλκυσης τουριστών
  • Έκανε λόγο για τουριστική προβολή των μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), πόλεις για τις οποίες εξέφρασε την πεποίθησή του ότι μπορούν να αναδειχθούν σε "προορισμούς ολιγοήμερων αποδράσεων" (city breaks). Ειδικότερα όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα "Σταυροδρόμι Πολιτισμών", το οποίο από φέτος και για τα επόμενα χρόνια θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις (συναυλίες, εκθέσεις, παραστάσεις κ.λπ.) από διάφορες γεωγραφικές περιοχές ή χώρες, με το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή να αποτελούν την πρώτη επιλογή, για το 2011
  • Υπογράμμισε την ανάγκη για άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών σε στοχευμένα κοινά
  • Ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας φιλοσοφίας στον τουρισμό (ξεκάθαρο προϊόν, στοχευμένη διαφήμιση) τον Κλασσικό Μαραθώνιο, διοργάνωση που με ελάχιστο κόστος κατάφερε να εξασφαλίσει πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας μέσα στο χειμώνα, για μία εβδομάδα πηγή: त्रवेल्दय्ल्य्नेव्स.gr

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Απομάκρυνση από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία του Γερ. Αγούδημου

http://2.bp.blogspot.com/-ExkyGw5RtEI/TWe0qI1AagI/AAAAAAAAAIc/2UcHsxdMgtE/s1600/%25CE%259F%25CE%259B%25CE%25A0.jpg

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας με σειρά Αποφάσεων της, απέρριψε όλες τις αιτήσεις αναστολών κατά των Αποφάσεων της Ο.Λ.Π. Α.Ε., τις οποίες είχε υποβάλει η εταιρεία G.A. Ferries του κ. Γερ. Αγούδημου. Μετά την απόρριψη των κρινόμενων αιτήσεων και τη δημοσίευση τους, ανοίγει οριστικά ο δρόμος για την εκποίηση και απομάκρυνση από το λιμάνι του Πειραιά των ανενεργών, εγκαταλελειμμένων πλοίων της πιο πάνω εταιρίας, τα οποία ήδη έχουν κριθεί επικίνδυνα. Πρόκειται για τα πλοία: “ΜΑΡΙΝΑ”, “ΡΟΜΙΛΝΤΑ”, “ΡΟΔΑΝΘΗ”, “ΝΤΑΛΙΑΝΑ”, “ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ”, “ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ”, και “ΜΙΛΕΝΑ”. Όπως έγινε γνωστό από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. η αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών έχει συντάξει τις νέες Προκηρύξεις Εκποίησης, τις οποίες και θα δημοσιεύσει για κάθε πλοίο ξεχωριστά την επόμενη εβδομάδα.