Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Επιχορήγηση ανέργων στα νησιά

Το πρόγραμμα, έχει σκοπό τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω χρηματοδότησης λειτουργικών εξόδων και δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.Το σημαντικό είναι ότι δικαιούχοι είναι όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις πλην ανωνύμων εταιρειών, καθώς και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Χρηματοδοτεί 100% και έως 35.000 ευρώ λειτουργικές δαπάνες, συμβουλευτικές δαπάνες, δαπάνες κατάρτισης προσωπικού, και μισθοδοσίας μίας νέας θέσης εργασίας για 12 μήνες.

Tηλέφωνο 210- 495 9090 .Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται από την 15/11/2011 έως την 15/1/2012.

Η δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των ανέργων.

Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται προτάσεις με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 20.000 euro. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 35.000 euro (Δημόσια Δαπάνη) με την προϋπόθεση να διατηρηθεί τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
• Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
• Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.
• Δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του οδηγού υποβολής.
Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000 euro και ανώτατο 20.000 euro. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 35.000 euro (Δημόσια Δαπάνη) με την προϋπόθεση να διατηρηθεί τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.

Ως επιλέξιμες ενέργειες-δαπάνες της πρώτης δράσης θεωρούνται:
Α/Α Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης Μέγιστο ποσοστό-ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου
1. ΕΝΟΙΚΙΑ 50%
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ 40%
3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 10%
4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) 10%
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 5%
6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 20%
7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 5%
8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10%
9. ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ) 15.000 euro
• Τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα μέγιστα επιτρεπτά ποσοστά για κάθε κατηγορία δαπάνης.
• Ο πιστοποιημένος προϋπολογισμός σε κάθε κατηγορία δαπάνης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον εγκεκριμένο.
• Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000€ και ανώτατο 20.000 €.

Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 euro .
Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.

Οι στόχοι του προγράμματος συνίστανται στα παρακάτω:
• Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξή του στην αγορά εργασίας.
• Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού.
• Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
• Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και
• Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας,

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
 Όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
 Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
 Όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
Πλανόδιες επιχειρήσεις.
Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ)

1. Δελτίο ανεργίας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην ΔΟΥ με
επιλέξιμο ΚΑΔ
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης
Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του και ΦΕΚ εκπροσώπησης
Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του
και πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο περί μη τροποποίησης, νόμιμα
δημοσιευμένο.
Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του
επιχειρηματία και όλες τις τροποποιήσεις.
4. Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας
Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία ένταξης ή
απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή.
5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου
Τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του σχεδίου (Ε9 επιχείρησης).
Σε περίπτωση μίσθωσης απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ του οποίου η λήξη θα καλύπτει την περίοδο υλοποίησης
του σχεδίου.
6. Στοιχεία επιχειρηματία
Α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών
Β) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας (ένσημα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ)
Γ) Επαγγελματική κατάρτιση (βεβαιώσεις από πιστοποιημένους φορείς)
Η ENIAC συνεπής τα τελευταία 18 έτη στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών , γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής των προτάσεων, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης σας καθώς και την διαχείριση του έργου μετά την έγκριση του.
πηγή: Kykladesnwes.gr

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Καλές γιορτές με ΥΓΕΙΑ


“ Ο Μπουρλοτιέρης” και η συντακτική ομάδα της έκδοσης του, σας εύχονται ολόψυχα Καλές γιορτές με υγεία, ευτυχία και δύναμη ψυχής να υποδεχθούμε το νέο έτος 2012, με μια Ύδρα ενωμένη χωρίς μικροπολιτικές αντιπαλότητες που δεν μας οδηγούν σε πρόοδο και σε ευημερία αλλά σε μιζέρια και στασιμότητα.

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Σαρωτικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη για την επίσπευση της απονομής της

Nέο νομοσχέδιο που αλλάζει σαρωτικά την κατάσταση στη Δικαιοσύνη, για την οποία έχει η χώρα μας καταδικαστεί ...360 φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχει καταβάλει πάνω από 8 εκατ. ευρώ πρόστιμα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Έρχονται αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των δικαστηρίων, στα συναινετικά διαζύγια, στις αναβολές, στις αποζημιώσεις κ.α.Το νομοσχέδιο –«σκούπα» περιλαμβάνει 80 +1 σημεία παρέμβασης στις 120 διατάξεις του και στοχεύει πρωτίστως στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης καθώς η Ελλάδα, όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου, κατατάσσεται στην 4η θέση μεταξύ των 47 κρατών μελών του συμβουλίου της Ευρώπης που παραβιάζει συστηματικά το χρόνο απονομής δικαιοσύνης।Ανακοίνωσε επίσης ο υπουργός ότι μεταφέρεται μεγάλη δικαστική ύλη στα ειρηνοδικεία της χώρας, τα οποία θα συγχωνευθούν και θα αυξηθούν οι ειρηνοδίκες, αυξάνονται τα χρηματικά όρια για να χαρακτηριστεί μια πράξη κακούργημα από 73।000 σε 300.000 ευρώ και από 150.000 σε 500.000 ευρώ.Μεταξύ άλλων με το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης:

-Επεκτείνεται κατά δύο ώρες το ωράριο λειτουργίας των ακροατηρίων στα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια και οι γραμματείς της έδρας είτε θα αποζημιώνονται υπερωριακά είτε θα λαμβάνουν ρεπό.

-Το συναινετικό διαζύγιο θα εκδίδεται αυτομάτως με γραπτή συμφωνία των δύο πλευρών και αναγκαία παράσταση δικηγόρου, ενός για κάθε μέρος, χωρίς να υφίσταται πλέον δεύτερη συζήτηση. Τα διαζύγια με αντιδικία μεταφέρονται από το Πολυμελές στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

-Μειώνονται οι αναβολές των δικασίμων, ενώ ο υπουργός δικαιοσύνης τόνισε ότι η επιτάχυνση της απονομής της είναι συνυφασμένη με την οικονομική δραστηριότητα, σημειώνοντας ότι η αρνησιδικία αποθαρρύνει τους ξένους επενδυτές να έρθουν στη χώρα μας.

-Για πρώτη φορά στη χώρα, θεσπίζεται ειδική διαδικασία στην οποία θα μπορούν να προσφύγουν οι πολίτες και να αποζημιώνονται για καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης.

-Θεσπίζεται η δικαστική μεσολάβηση, με την οποία ιδιωτικές διαφορές θα επιλύονται σε συντομότατο χρονικό διάστημα μέσω ξεχωριστών και κοινών ακροάσεων των αντιδίκων από τον μεσολαβητή-δικαστή, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δικαστική διαδικασία.

-Μεταφέρεται από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία η εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας. Απλοποιείται και συντομεύεται η διαδικασία δημοσίευσης καταστατικού σωματείου. Δεν απαιτείται απόφαση του Πρωτοδικείου. Αρκεί διάταξη του ειρηνοδίκη. Το Ειρηνοδικείο αποκτά την αρμοδιότητα στο σύνολο των ενεργειών για τις δημοσιεύσεις των διαθηκών και την έκδοση κληρονομητηρίου.

-Προστίθεται τόκος επιδικίας για τις χρηματικές οφειλές ως αντικίνητρο για την άσκοπη παράταση της διεξαγωγής των δικών, το οποίο προστίθεται στα δικαστικά έξοδα που επιδικάζονται σε αυτόν που προσφεύγει στα δικαστήρια για «ψύλλου πήδημα». Στις ειδικές διαδικασίες, ο δικαστής υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή του, είτε επί της έδρας, είτε εντός 48 ωρών, είτε σε δύσκολες υποθέσεις εντός είκοσι ημερών. Οι αποφάσεις για τους πιστωτικούς τίτλους δημοσιεύονται μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας και το αργότερο μέχρι 48 ώρες μετά τη συζήτηση.

- Όλα τα ασφαλιστικά μέτρα εκδικάζονται από τα Μονομελή Πρωτοδικεία. Η συζήτηση προσδιορίζεται μέσα σε 30 ημέρες και η απόφαση δημοσιεύεται αμέσως μετά την περάτωση της ακροαματικής διαδικασίας και το αργότερο σε 48 ώρες μετά τη συζήτηση και σε ειδικές περιπτώσεις εντός 20 ημερών.

-Για τις εργατικές διαφορές, η αγωγή προσδιορίζεται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την κατάθεση και η απόφαση του Δικαστηρίου θα εκδίδεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

Για τις ποινικές δίκες προωθούνται οι εξής ρυθμίσεις – τομές:

- Καταργείται η υποχρεωτικότητα της προκαταρκτικής εξέτασης στα πλημμελήματα.
- Ανώνυμες καταγγελίες τίθενται αμέσως στο αρχείο.
- Ο μηνυτής στα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα καταθέτει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ.

- Θεσπίζεται Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων για συγκεκριμένα κακουργήματα που δεν επιφέρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, όπως υποθέσεις ναρκωτικών, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες, του νόμου περί αλλοδαπών, του νόμου περί λαθρεμπορίας, του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών και του νόμου περί αθλητικής βίας.

- Προσωρινή κράτηση μπορεί να διαταχθεί και όταν το έγκλημα τελέστηκε κατ' εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων απ' αυτό.

- Σε περίπτωση διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση, αποφαίνεται την ίδια ημέρα, που απολογήθηκε ο κατηγορούμενος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης ο κατηγορούμενος κρατείται.

- Αυτός που προσφεύγει κατά του κλητήριου θεσπίσματος ενώπιον του εισαγγελέα εφετών, υποχρεούται με ποινή απαραδέκτου να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού τριακοσίων (300) ευρώ.

- Αν ο κατηγορούμενος για κακούργημα, ο οποίος δεν έχει συνήγορο, αρνηθεί την υπεράσπισή του από τον διορισμένο με βάση τον πίνακα του Δικηγορικού Συλλόγου από το δικαστήριο συνήγορο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει σε αυτόν άλλον συνήγορο από τον ίδιο πίνακα. Σε περίπτωση νέας άρνησης του κατηγορουμένου, το δικαστήριο προβαίνει στην εκδίκαση της υπόθεσης χωρίς διορισμό συνηγόρου.

Φυσικά ο κατηγορούμενος δικαιούται σε οποιαδήποτε στάση της δίκης να διορίσει συνήγορο υπεράσπισης της απολύτου ελεύθερης επιλογής του.

-Ο κατηγορούμενος για κακούργημα, που δεν έχει συνήγορο υπεράσπισης, υποχρεούται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο να ειδοποιήσει τον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας διορίζει συνήγορο από τον πίνακα και θέτει στη διάθεσή του τη δικογραφία.

- Η αναβολή γίνεται σε δικάσιμο, στην οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής που προήδρευε του δικαστηρίου, που χορήγησε την αναβολή.

- Οι πράξεις της ελαφράς σωματικής βλάβης, της ελαφράς σωματικής βλάβης από αμέλεια, της εξύβρισης, της απειλής (το τρίδυμο του ελληνικού καβγά) και της απλής δυσφήμησης γίνονται πταίσματα. Ομοίως πταίσματα γίνονται και οι πράξεις της αυτοδικίας.

- Τα ποσά που προβλέπονται ως κατώτατα όρια για τον χαρακτηρισμό μιας πράξης ως κακούργημα αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως: Το ποσό των 15.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, το ποσό των 73.000 σε 300.000 ευρώ και το ποσό των 150.000 ευρώ σε 500.000 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά στις εκκρεμείς υποθέσεις.

- Οι παραβάτες της υγειονομικής διάταξης για την ηχορύπανση από τα κέντρα διασκεδάσεως τιμωρούνται πλέον σε βαθμό πλημμελήματος. Και ακολουθείται υποχρεωτικά η αυτόφωρη διαδικασία. Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει πολύ οχληρές διαστάσεις τον τελευταίο καιρό.

- Στα εγκλήματα της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου στο ελληνικό έδαφος υπηκόου τρίτης χώρας ή της μεταφοράς από το εξωτερικό στην Ελλάδα ή της προώθησης στην Ελληνική Επικράτεια, ακολουθείται υποχρεωτικά η αυτόφωρη διαδικασία και η ποινή που επιβάλλεται δεν μετατρέπεται σε χρηματική, ούτε αναστέλλεται.
Για τις διοικητικές δίκες: Συμπληρώνεται και ενισχύεται ο θεσμός της πιλοτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
- Συγκροτείται ειδικός δικαστικός σχηματισμός στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν στις στρατηγικές επενδύσεις. Στον σχηματισμό αυτό μετέχει ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 12 σύμβουλοι και δύο πάρεδροι που επιλέγει η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Οι σχετικές αποφάσεις θα εκδίδονται στο συντομότερο δυνατόν χρόνο από τη συζήτησή τους.
- Για την προώθηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών προβλέπεται η έκδοση του διατακτικού των αποφάσεων αυτών μέσα σε διάστημα επτά ημερών από την εκδίκαση της σχετικής αίτησης.
-Σε περίπτωση που η δημόσια διοίκηση δεν αποστέλλει τον φάκελο στο δικαστήριο, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας σε βάρος του Δημοσίου για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος και να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι με προγενέστερο νόμο έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες του υπαλλήλου που δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του δικαστηρίου.
- Θεσπίζεται το δικαίωμα αποζημιώσεως των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης (εκτός από το Δημόσιο και τους κυβερνητικούς οργανισμούς). Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, για την οποία ο αιτών παραπονείται ότι υπήρξε υπέρβαση της εύλογης διάρκειας. Η σχετική αίτηση εξετάζεται από Τριμελές Συμβούλιο από ανώτατους δικαστές.
- Τα κριτήρια για την επιδίκαση ικανοποίησης λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας της δίκης είναι η συμπεριφορά των διαδίκων, η πολυπλοκότητα των νομικών ζητημάτων, ο αριθμός των αναβολών, η έκδοση προδικαστικών αποφάσεων, η ύπαρξη εκκρεμών δικών με όμοιο περιεχόμενο ενώπιον ανωτέρων ή ανωτάτων δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της δίκης, η υποβολή αίτησης επιτάχυνσης.
- Συγκροτούνται ειδικές επιτροπές από μέλη του νομικού συμβουλίου του κράτους, έναν καθηγητή ΑΕΙ και ένα δικηγόρο Αθηνών ή Πειραιώς, που υποδεικνύονται από τους οικείους συλλόγους για την εξέταση και την ουσιαστική ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
- Δικαστική δαπάνη. Το δικαστήριο θα μπορεί να επιβάλλει δικαστική δαπάνη έως τριπλάσια της εκάστοτε οριζόμενης, στις περιπτώσεις που ο ηττηθείς διάδικος συνέβαλε με τη δικονομική του συμπεριφορά στην καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσης.
Ελεγκτικό Συνέδριο
Εισάγεται η πιλοτική δίκη και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Οργανισμός Δικαστηρίων
Τα δικαστήρια συνεδριάζουν τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 μέχρι τις 17.00. Η διάταξη αυτή δεν αφορά στο σύνολο των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά αφορά κυρίως στους γραμματείς της έδρας και στις υποστηρικτικές αυτής Υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές θα εξεταστεί σε συνεργασία με τους Συλλόγους των Εργαζομένων η δυνατότητα καταβολής υπερωριακής αμοιβής ή διευθέτησης του χρόνου εργασίας (λ.χ. με παροχή της δυνατότητας έξτρα ρεπό σε άλλες ημέρες).
Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται η αναγραφή, επάνω στο δικόγραφο, υποχρεωτικά, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των δικηγόρων που καταθέτουν τα σχετικά ένδικα μέσα. Εισάγεται ο θεσμός της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.
Οι διατάξεις αυτές αφορούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Διοικητικά Δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο και έρχονται να συμπληρώσουν αντίστοιχες διατάξεις που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, στο πλαίσιο του προγράμματος e-justice πηγή: eklogika।gr