Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Καλή χρονιά 2011

photo : hydra-in.blogspot.com

Το νησί στα γιορτινά του όπως προστάζουν οι καιροί, χωρίς πολλά πολλά στολίδια, μια η λιτότητα, μια η διάθεση της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Τα καταστήματα όμως έχουν φτιάξει βιτρίνες που δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από εκείνες που είναι στο Πειραιά και την Αθήνα. Ένα μεγάλο μπράβο στα νέα παιδιά που ασχολούνται επαγγελματικά στο νησί μας. Καλές δουλειές με υγεία και Κέρδη. Όλοι πρέπει να αγοράζουμε από το νησί μας.
Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Καθαριότητα, ησυχία και εξυπηρέτηση πελατών τα βασικά κριτήρια επιλογής ξενοδοχείου

Τα αποτελέσματα έρευνας για τα ξενοδοχεία, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2.200 ταξιδιωτών παγκοσμίως, έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα, η ταξιδιωτική ιστοσελίδα TripAdvisor. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 92% των ταξιδιωτών δήλωσε πως σκοπεύει να μείνει σε κάποιο ξενοδοχείο τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 19% ανέφερε πως θα μείνει σε ξενοδοχείο περισσότερες από 10 φορές και το 45% 2-4 φορές.Στην ερώτηση τι κάνει ένα ξενοδοχείο ξεχωριστό, το 30% των ερωτώμενων είπε η τοποθεσία του, ενώ το 29% ανέφερε τα άνετα κρεβάτια και το 24% το προσωπικό και οι υπηρεσίες του. Όταν ρωτήθηκαν τι κάνει άνετο το κρεβάτι του ξενοδοχείου, το 64% υποστήριξε το στρώμα, το 11% τα λευκά είδη και το 11% τα μαξιλάρια. Από την άλλη πλευρά, αυτό που κάνει μαρτύριο τη διαμονή σε ένα ξενοδοχείο, σύμφωνα με το 54% των ερωτώμενων είναι τα βρώμικα δωμάτια, ο θόρυβος της πόλης (14%), αλλά και οι ελλιπείς προσφερόμενες υπηρεσίες (11%). Καταγράφοντας άσχημες εμπειρίες τους από ξενοδοχεία, το 68% των ταξιδιωτών ανέφερε την ύπαρξη βρώμικου χαλιού στο δωμάτιο, το 64% την μη λειτουργία συσκευών και το 59% την αναμονή έως ότου ετοιμαστεί το δωμάτιο για check-in. Ερωτώμενοι για το πιο βρώμικο σημείο ενός δωματίου, οι ταξιδιώτες ανέφεραν το χαλί (38%), το κάλυμμα του κρεβατιού (37%), το τηλεχειριστήριο (11%) και το μπάνιο (11%). Η μεγαλύτερη ανησυχία πάντως των ταξιδιωτών, αναφορικά με τα ξενοδοχεία, όπως προέκυψε από την έρευνα, έχει να κάνει με τα μικρόβια, αφού το 80% δηλώνει πως έχει εντοπίσει κοριούς στο κρεβάτι του. "Η διαμονή στο ξενοδοχείο μπορεί να φτιάξει ή να χαλάσει τις διακοπές κάποιου και εμείς διαπιστώσαμε πως οι ταξιδιώτες δεν είναι υπερβολικοί. Η καθαριότητα αποτελεί βασική τους έννοια σε σχέση με το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου και είναι απόλυτα λογικό" σχολίασε ο κ. Michele Perry, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας της TripAdvisor.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Kοινή υπουργική απόφαση για την κρουαζιέρα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Καθορισμός των δικαιολογητικών και ορισμός του περιεχομένου της Σύμβασης για την Εκτέλεση Περιηγητικών Πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄148/3.9.2010)».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).
β) Του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170/28.9.2010), «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
γ) Του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009), «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».
δ) Του άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄148/3.9.2010) «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις».
2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Οι ενδιαφερόμενες πλοιοκτήτριες ή/και εταιρείες που εκμεταλλεύονται πλοία με σημαία τρίτων χωρών, προκειμένου να εκτελέσουν κυκλικά περιηγητικά ταξίδια αναψυχής με αφετήριο και τελικό προορισμό τον αυτό ελληνικό λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄148/3.9.2010), υποχρεούνται να καταθέσουν στη Δ/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ) του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ.), αίτηση στην οποία να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της εταιρίας, η έδρα της, ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, εάν είναι πλοιοκτήτρια ή/και ασκεί την εκμετάλλευση του πλοίου, το όνομα, η σημαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.) και ο αριθμός Ι.Μ.Ο. (International Μaritime Οrganization) του πλοίου, το οποίο πρόκειται να εκτελέσει κυκλικά περιηγητικά ταξίδια αναψυχής, ο αφετήριος λιμένας, καθώς και η διάρκεια της σύμβασης. Η αίτηση υποβάλλεται στα ελληνικά, δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Το εν ισχύ έγγραφο εθνικότητας του πλοίου, θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης.
β) Βεβαίωση Αρχής του Κράτους της σημαίας του πλοίου, ότι στην επικράτειά του επιτρέπεται η ίδια δραστηριότητα για τα πλοία που φέρουν σημαία Κράτους – Μέλους της Ε.Ε ή σχετική δήλωση της εταιρίας, δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί της συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης. Σε περίπτωση αδυναμίας βεβαίωσης της ύπαρξης αμοιβαιότητας, εναπόκειται στο Ελληνικό Δημόσιο να αποδείξει την έλλειψη της εν λόγω προϋπόθεσης, διαφορετικά η μη υποβολή των παραπάνω εγγράφων δεν κωλύει την υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση περιηγητικών πλόων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3872/2010.
γ) Καταστατικό της Εταιρίας ή κυρωμένο αντίγραφο αυτού.
δ) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο οποίο θα περιλαμβάνεται:
αα) αναφορά ότι έχει ληφθεί απόφαση για την εκτέλεση κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών αναψυχής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3872/2010.
ββ) ορισμός του Νομίμου Εκπροσώπου της εταιρίας στην Ελλάδα και
γγ) εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπό για την υποβολή της αίτησης και την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον αυτό είναι διαφορετικό από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρίας στην Ελλάδα.
ε) Πρόσφατη βεβαίωση, με ημερομηνία οχι πέραν του μηνός από της καταθέσεως, του οικείου Προξενείου στην Ελλάδα ή της αρμόδιας αρχής του κράτους έδρας της εταιρίας, ότι η αιτούσα Εταιρία υφίσταται και λειτουργεί νομίμως στη χώρα της.


στ) Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν είναι πλοιοκτήτρια, αλλά ασκεί την εκμετάλλευση του πλοίου, τότε απαιτείται επιστολή του πλοιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτει η ανάθεση της εκμετάλλευσης στην Εταιρία.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική διαφορετικά τη μετάφραση αναλαμβάνει το ΥΘΥΝΑΛ σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο Δεύτερο
Ορίζουμε το περιεχόμενο της Σύμβασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3872/2010 για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού της πλοιοκτήτριας ή/και της εταιρίας που εκμεταλλεύεται πλοίο, με σημαία τρίτης χώρας για την εκτέλεση κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών αναψυχής, με αφετηρία ελληνικό λιμένα, ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3872/2010 (ΦΕΚ 148 Α΄/3.9.2010) ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Γ΄

Στον Πειραιά σήμερα …………………………..……………….μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων,
αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου, για την υπογραφή της παρούσας, από τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (εφεξής «Υπ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ.»), νομίμως εξουσιοδοτημένου κατά το άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ΄, του ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄148/3.9.2010), εφεξής καλούμενο ως «Ελληνικό Δημόσιο» ή «Ε.Δ.»
αφετέρου της εταιρίας με την επωνυμία ……………………………………………… ………………………................................................................................................., η οποία εδρεύει στ………………………….……..…………………………., στην πόλη.……………………………………… οδός ……………………….………...…, αρ……..………., και εκπροσωπείται νόμιμα από τον .................................................., εφεξής καλουμένη «Εταιρία».

ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ, ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Προοίμιο:
1. Η Εταιρία δηλώνει ότι έχει στην κυριότητα ή/και εκμετάλλευσή της, το υπό ......................................σημαία πλοίο, ειδικότερα περιγραφόμενο ως ακολούθως: α) Όνομα:………………………………..……………………….. β) Λιμένας και Αριθμός Νηολογίου……………………………………….…., γ) Διεθνές Διακριτικό Σήμα……………………………………και δ) Αριθμός ΙΜΟ ………………………
2. Η Εταιρία υπέβαλε στο Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ./Δ.Θ.Σ. την από…..................αίτησή της, για την εκτέλεση πλόων, σύμφωνα με το άρθρο. 1 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3872/2010, συνοδευόμενη από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από το Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ. διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών της Εταιρίας.
3. Με τη χώρα της σημαίας του πλοίου ισχύει αμοιβαιότητα, ως προς την εκτέλεση αντίστοιχων πλόων από πλοία με σημαία Ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..
4. Η Εταιρία δηλώνει ότι ακολουθεί όλους τους όρους και κανόνες που εξασφαλίζουν την τήρηση των διεθνών συμβάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης
Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα διενέργειας κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών, με το άνω δηλωθέν πλοίο, μεταξύ του αφετήριου ελληνικού λιμένα και ελληνικών ή και ξένων λιμένων, με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου και υπό τον όρο ότι ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο αφετήριος λιμένας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα» (ΦΕΚ Α΄148), τις διατάξεις του π.δ. 122/1995 (ΦΕΚ Α΄ 75/18.4.1995) και τους όρους της παρούσας.

Άρθρο 2
Διάρκεια της Σύμβασης
1. Η διάρκεια της Σύμβαση ορίζεται σε ……… (μέχρι τρία έτη), αρχομένη από την υπογραφή της.
2. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί, έπειτα από έγγραφη συμφωνία των μερών, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, το 50% της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

Άρθρο 3
Όροι Περιηγητικών Ταξιδιών
1. Η Εταιρία δηλώνει ότι για την περίοδο από ……….… έως …….…, θα εκτελεί κυκλικά περιηγητικά ταξίδια, στη γεωγραφική περιοχή της/των Περιφέρειας/ων………………………………..….., με αφετήριο και τελικό λιμένα αποβίβασης τον λιμένα …………..……………..
2. Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά προσώπων, για άλλο σκοπό εκτός της κρουαζιέρας και κάθε μορφής θαλάσσια συγκοινωνία από ή προς οποιοδήποτε ελληνικό λιμένα και κάθε άλλη μεταφορά προσώπων πλην των επιβατών – περιηγητών, που συμμετέχουν στο περιηγητικό ταξίδι.
3. Απαγορεύεται ρητά η παραλαβή και μεταφορά οχημάτων, κάθε μορφής εμπορευμάτων και προϊόντων, πλην όσων εξυπηρετούν τις ανάγκες του πλοίου.
4. Η Εταιρία δεσμεύεται να υποβάλλει το αργότερο τριάντα εργάσιμες ημέρες, προ της ενάρξεως των περιηγητικών της πλόων, το ετήσιο ενδεικτικό πρόγραμμά της στο Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ./ ΔΘΣ. Η πιο πάνω υποχρέωση δεν αίρει, σε καμία περίπτωση, την υποχρέωση για άμεση και κάθε μορφής ενημέρωση και επικοινωνία με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

Άρθρο 4
Βεβαίωση και Καταβολή Εισφοράς
1. Σε κάθε επιβάτη – περιηγητή του πλοίου επιβάλλεται εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3872/2010 και την με αριθμ. 59/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1766/ 10.11.2010) απόφαση του Υπ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ., όπως αυτή ισχύει κατά την υπογραφή της παρούσης.
2. Σε περίπτωση παρατάσεως σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2 της παρούσης, το ύψος της εισφοράς αναπροσαρμόζεται, βάσει της ισχύουσας κατά τον χρόνο χορήγησης της παράτασης απόφασης του Υπ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ., περί καθορισμού του ύψους της εισφοράς.
3. Η Εταιρία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την είσπραξη και την καταβολή της εισφοράς. Το συνολικό ποσό, για κάθε ημερολογιακό μήνα, καταβάλλεται από την Εταιρία στο Φορέα Διαχείρισης εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς του αφετήριου λιμένα. Η είσπραξη του ποσού γίνεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης της Εταιρίας στην οποία αναφέρεται, ανά κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, το συνολικό καταβλητέο ποσό, ο συνολικός αριθμός των επιβιβασθέντων, οι λιμένες προσέγγισης και ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων μελών του πληρώματος του πλοίου, εφόσον απασχολούνταν σε αυτό κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου περιηγητικού πλου. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύεται, για κάθε κυκλικό ταξίδι, από θεωρημένη, από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, κατάσταση επιβατών (passenger list) και κατάσταση πληρώματος (crew list), εφόσον στο πλοίο απασχολούνται Έλληνες Ναυτικοί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης.
4. Η Εταιρία, πέραν της ανωτέρω εισφοράς, ευθύνεται για την είσπραξη και καταβολή του τέλους του άρθρου 6 παρ. 2β του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ Α΄ 90/27.5.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενων και των διατάξεων ως προς τις συνέπειες της μη καταβολής και για την είσπραξη της εισφοράς του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 5
Πλήρωμα
1. Η Εταιρία δηλώνει ότι, σε περίπτωση που επιλέξει να κάνει χρήση του δικαιώματος, του άρθρου «Μόνο» της περ. β΄ της υπ’ αριθμ. 59/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1766/10.11.2010) απόφασης του Υπ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ., όπως ισχύει και η οποία αφορά στην απασχόληση Ελλήνων Ναυτικών:
α) Η επιλογή των Ελλήνων μελών του πληρώματος, η θέση και η οικονομική τους συμφωνία, θα γίνεται απευθείας από την ίδια και κάθε εργαζόμενο ατομικά, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση των Ελληνικών Αρχών ή τρίτων, υπό τις εξής σωρευτικά ισχύουσες προϋποθέσεις:
αα) Ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή θα είναι τουλάχιστον η προβλεπόμενη από την ισχύουσα Εθνική/Κλαδική Συλλογική σύμβαση Εργασίας για τον εργαζόμενο και
ββ) Ότι τηρείται η διαδικασία ασφάλισης του εργαζομένου στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
β) Οι Έλληνες ναυτικοί που απασχολούνται στο πλοίο θα προέρχονται εκ των κλάδων Προσωπικό Καταστρώματος ή/και Μηχανής ή/και Γενικών Υπηρεσιών.
2. Για όσα μέλη του πληρώματος είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ασφαλισμένα στο Ν.Α.Τ., η Εταιρία απολαμβάνει των προνομίων της ρύθμισης του άρθρου 24 του ν. 3409/2005, χωρίς άλλη διατύπωση, με την κατάθεση στο Ν.Α.Τ. των προβλεπομένων δικαιολογητικών και αντιγράφου της παρούσας σύμβασης.
3. Η απασχόληση των αλλοδαπών ναυτικών στο πλοίο, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις της σημαίας του πλοίου, καθώς και από τις συλλογικές ή/και ατομικές συμβάσεις εργασίας, που ρυθμίζονται από το δίκαιο της σημαίας του πλοίου και της χώρας προέλευσης των ναυτικών.
4. Οι αλλοδαποί ναυτικοί, που απασχολούνται στο πλοίο, δεν βαρύνονται με εισφορές για το NAT ή για οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο και δεν αποκτούν δικαίωμα ασφαλιστικής καλύψεως ή άλλης παροχής από τα Ταμεία αυτά.
5. Η Εταιρία δεν βαρύνεται με εισφορές προς οποιοδήποτε Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο, ούτε με άλλης μορφής ασφαλιστική ή κοινωνική επιβάρυνση για τη χρησιμοποίηση των αλλοδαπών ναυτικών.

Άρθρο 6
Επενδυτικές Προτάσεις της Εταιρίας
1. Η Εταιρία δύναται να υποβάλλει, προς το Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ., προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση των λιμενικών υποδομών τις οποίες χρησιμοποιεί ή/και να προτείνει επενδυτικά σχέδια και παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ελλάδα.
2. Οι προτάσεις αυτές θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες Αρχές στα πλαίσια είτε παραχωρήσεων, σε ιδιώτες, λειτουργιών στους εμπορικούς Λιμένες, είτε Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είτε τέλος σε παροχή ενισχύσεων και κινήτρων, με βάση τον ισχύοντα Αναπτυξιακό Νόμο και την κείμενη εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 7
Λύση της Σύμβασης
1. Η Σύμβαση λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Αυτοδικαίως, με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης.
β) Με έγγραφη συμφωνία των μερών.
γ) Με καταγγελία της από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσης. Όλοι οι όροι συμφωνούνται ρητά ως ουσιώδεις και δεσμευτικοί για τα Μέρη.
δ) Με καταγγελία της από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω της επιβολής κυρώσεων στην Εταιρία ή/και τους εκπροσώπους της ή/και τα μέλη του πληρώματος για καθ’ υποτροπή παραβίαση των διατάξεων του ν. 3872/2010 αλλά και των διατάξεων της νομοθεσίας, που ισχύει για την εκτέλεση περιηγητικών πλόων και ιδίως των άρθρων, 42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.
ε) Με δήλωση της εταιρίας για τη διακοπή των δρομολογίων της, η οποία επιδίδεται στο Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ./ Δ.Θ.Σ., τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη διακοπή των δρομολογίων.
2. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρία δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα ή αξίωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου από καμία αιτία.

Άρθρο 8
Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης
1. Η Εταιρία δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση της για την εκτέλεση των πλόων της Σύμβασης, εκτός αν υπάρξει έγγραφη συμφωνία των μερών.
2. Ρητά απαγορεύεται στην Εταιρία να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη Σύμβαση δικαιώματα ή υποχρεώσεις της σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου που παρέχεται μόνον εγγράφως.
3. Η Εταιρία δύναται να αντικαθιστά το πλοίο με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών που αφορούν το νέο πλοίο.

Άρθρο 9
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Όποιες διαφορές ανακύπτουν από την εκτέλεσης της παρούσας υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των διοικητικών δικαστηρίων του Πειραιά, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο Τρίτο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ πηγή: marinews.gr

Σχόλιο Μπουρλοτιέρη
: Η ΄Υδρα πρέπει να φροντίσει με την συνδρομή ειδικών του χώρου να φέρει το 2012 την κρουαζιέρα ξανά στο νησί μας .

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

24ωρη απεργία της ΠΝΟ στις 15 Δεκέμβρη

Την συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 15 Δεκέμβρη αποφάσισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ΠΝΟ Η απεργία είναι σε όλες τις κατηγορίες πλοίων . Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) «η απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση απαντάει στο φαιδρό επιχείρημα της κυβέρνησης που αποφάσισε πολιτική επιστράτευση για ''έκτακτες ανάγκες''».«Η αποφασιστικότητα και η συμμετοχή στην απεργία, ακυρώνει στην πράξη αυτό το επιχείρημα και όποιος το επικαλείται αυτοδιαψεύδεται», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Η Υδρα και η Σίφνος, του Τέτση

«Έχω κάνει μία σειρά από φεγγάρια. Υπάρχουν υδρατμοί στο Αιγαίο την ώρα που αρχίζει να εμφανίζεται, να βγαίνει μία υποψία του φεγγαριού, να παρακολουθήσεις για ένα τέταρτο είκοσι λεπτά να βγαίνει από την Πάρο. Στον ορίζοντα, πιο πάνω από τον ορίζοντα, που ο ορίζοντας δεν ορίζεται με μία γραμμή, πολύ ακαθόριστος, φλου.

Και το βλέπεις είναι ένα νυχάκι. Κόκκινο, κόκκινο, και όσο ανεβαίνει κόκκινο, πορτοκαλί, γίνεται πορτοκαλί,ή μάλλον όχι πορτοκαλί, νεραντζί, τα νεράντζια είναι πιο κοκκινωπά από τα πορτοκάλια. Και όταν ανεβαίνει σιγά σιγά γίνεται χρυσαφί και μετά από χρυσαφί, γίνεται αυτό το ψυχρό του φεγγαριού. Τριγύρω από αυτή τη διάχυτη ατμόσφαιρα, δημιουργείται αυτό το πορτοκαλί φεγγάρι, ένα κοκκινωπό».

Tιμώντας τη σύγχρονη ελληνική τέχνη, το Megaron Plus καλεί το κοινό του να παρακολουθήσει τη διάλεξη του ακαδημαικου Υδραίου, πολιτογραφημένου Σιφνιού Παναγιώτη Τέτση αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην ομιλία του με τίτλο “Να μιλήσουμε για την τέχνη” ο Παναγιώτης Τέτσης θα συνδιαλεχθεί με την κριτικό τέχνης Έφη Ανδρεάδη.

Ο Παναγιώτης Τέτσης γεννήθηκε στην Ύδρα το 1925. Το 1940 παίρνει τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής από τον Γερμανό ζωγράφο και χαράκτη Κλάους Φρισλάντερ. Καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία του, όμως, θα παίξει η γνωριμία του με τον Δημήτρη Πικιώνη και τον Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα, τους οποίους ο Τέτσης θεωρεί πραγματικούς του δασκάλους.

Το 1943 ξεκινά τις σπουδές του στο προπαρασκευαστικό τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με δασκάλους τους Δ. Μπισκίνη και Π. Μαθιόπουλο και αποφοιτά από τη σχολή το 1949 έχοντας πάρει μαθήματα από τον Κωνσταντίνο Παρθένη. Το 1953 φεύγει στο Παρίσι ως υπότροφος του ΙΚΥ για να σπουδάσει στην Ecole des Beaux-Arts, όπου σπούδασε και χαρακτική, ειδικά χαλκογραφία με τον E. J. Goerg.

Δημιουργός και δάσκαλος, ζωγράφος και χαράκτης, ο Παναγιώτης Τέτσης είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ζωγράφος του χρώματος από τις πρώτες προσπάθειές του μέχρι τα τελευταία έργα του. Ενδιαφέρεται για όλες τις θεματογραφικές περιοχές – ανθρώπινη μορφή και σκηνές της καθημερινής ζωής, προσωπογραφία και νεκρή φύση, μεμονωμένα πρόσωπα και ομάδες, την τοπιογραφία και τη μεγάλη σύνθεση. Σε όλες τις προσπάθειες του παραμένει εξπρεσιονιστής, που όχι μόνο σχεδιάζει με χρώμα, αλλά και κατορθώνει να μεταφέρει στη ζωγραφική επιφάνεια όλο τον εσωτερικό χαρακτήρα και το εκφραστικό περιεχόμενο του χρώματος, χωρίς να θυσιάζει την οπτική πραγματικότητα. (Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών ‘Μέλισσα’ 1997)

Στις πρώιμες προσπάθειές του (1950-1955), ο Παναγιώτης Τέτσης ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ολόσωμη προσωπογραφία και την απόδοση του ψυχικού. Σε άλλες προσωπογραφίες (1955-1960) προχωρεί σε περιορισμένες εξπρεσιονιστικές παραμορφώσεις και μεγαλύτερη εντατικοποίηση του χρώματος. Στην τοπιογραφία στρέφεται όλο και σαφέστερα μετά το 1960. Σε αυτά τα έργα καθοριστικό ρόλο παίζει το φως. Την περίοδο 1969-1970 δίνει μια μεγάλη σειρά έργων με διάφορες όψεις της Σίφνου και την περίοδο 1980-1990 πολλά έργα γεμάτα φως και χρώμα που εμπνέονται από την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ύδρα. Τη δεκαετία του '80 ένα από τα πιο σημαντικά έργα του είναι η Λαϊκή Αγορά, μεγάλη σύνθεση με περισσότερο από 50 μ. μήκος και 2,5 μ. ύψος.

Το 1951 διορίζεται επιμελητής στην έδρα Ελεύθερου Σχεδίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ με καθηγητή τον Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Σχολής Βακαλό, όπου δίδαξε ως το 1976. Το 1958 το ελληνικό τμήμα της «Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης» τον εκλέγει μεταξύ Ελλήνων υποψηφίων, για το διεθνές βραβείο του «Μουσείου Γκουγκενχάιμ», όπου και εκτίθεται το έργο του. Ακολουθεί το 1962 το Βραβείο Κριτικών για το έργο «Το Ναυπηγείο», ενώ το 1970 ορίζεται εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μπιενάλε της Βενετίας, αλλά λόγω των ειδικών πολιτικών συνθηκών αρνείται τη συμμετοχή. Το 1976 εκλέγεται καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το 1992 μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της ζωγραφικής. Υπήρξε μέλος της ομάδας «Αρμός Α» και αργότερα της Ομάδας «Αρμός Β».

Ο Παναγιώτης Τέτσης έχει παρουσιάσει το έργο του σε περισσότερες από 40 ατομικές εκθέσεις και έχει πάρει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται στην ΕΠΜΑΣ, στην Π. Δ. Ρόδου, στην Πινακοθήκη Αβέρωφ, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Εθνική Τράπεζα κ.α.

“Αλχημιστή των χρωμάτων” χαρακτηρίζει τον Παναγιώτη Τέτση η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης και καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στην ΑΣΚΤ Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, που σε άρθρο της το 1999 σημειώνει ότι “ο Τέτσης παραμένει ένας από τους τελευταίους οπαδούς της ζωγραφικής του βλέμματος. Το βλέμμα του ωστόσο δεν είναι ούτε αθώο ούτε ακαδημαϊκό. Είναι ένα βλέμμα θρεμμένο από μια μακρά ζωγραφική παράδοση, που ξεκινά από τους μεγάλους Βενετούς του 16ου αιώνα, τον Τιτσιάνο και τον Βερονέζε, περνάει από τον Γκρέκο, τον Ρούμπενς, τον Σαρντέν και τον Ντελακρουά και εκβάλλει στον Ματίς, τον Βουγιάρ, τον Μπονάρ, ακόμη και στον Ρόθκο. Θα παρατηρήσατε πως οι ζωγράφοι που ενοικούν «το φανταστικό μουσείο» του Τέτση είναι όλοι κολορίστες”. Και συνεχίζει: “Σε αυτή την εμμονή να ζωγραφίζει ό,τι βλέπει, να γυμνάζει καθημερινά το βλέμμα του, να αναζητεί αδιάκοπα τρόπους να μεταφράσει με χρώματα τη συνομιλία του φωτός με τον κόσμο, σε αυτή την επιούσια και αδιάκοπα ανανεούμενη πάλη οφείλει η ζωγραφική του Τέτση τη μοναδικότητά της”.του Χρήστου Δάβαρη απο πηγή: kykladesnews.gr

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Παρέμβαση ΠΣΕΑΣ στο ΥΘΥΝ Α στην ΠΝΟ και ΕΕΑ

Αξιότιμοι Κύριοι, Θέμα : Συμβιβαστική και άμεση λύση της Απεργίας

Ο Π.Σ.Ε.Α.Σ παρακολουθώντας καθημερινά τα προβλήματα της Ελληνικής Ακτοπλοΐας, παρεμβαίνει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, για πρώτη φορά από ιδρύσεως του, προτρέποντας τις δύο πλευρές να συνεχίσουν τις προσπάθειες για εξεύρεση κοινής αποδεκτής λύσης. Παρακαλεί για άμεση λύση της απεργίας. Οι προσπάθειες μας για την κατάργηση των υπέρ τρίτων άδικων επιβαρύνσεων του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου έχουν δρομολογηθεί με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Οι νησιώτες επιβάτες καταναλωτές δεν μπορούν να αντέξουν άλλες καταστροφές και οικονομικές επιβαρύνσεις. Τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια οι διάφοροι κλάδοι όπως των Λιμενεργατών, Μεταφορέων φορτηγών αυτοκινήτων και Ναυτικών, προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τους,, ταλαιπωρώντας όμως όλους μας χωρίς να διασφαλίζουν τα ζωτικά συμφέροντα του νησιωτικού πληθυσμού. Η κυβέρνηση δια του αρμοδίου υπουργού οφείλει να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον και παράλληλα την εθνική οικονομία, με ουσιαστικές παρεμβάσεις όπου απαιτούνται, χωρίς καθυστερήσεις. Για το Δ.Σ Ο Πρόεδρος Γιάννης Θεολ.Θεολογίτης Η Γεν.Γραμματέας Ισαβέλλα Δημ. Αβαράκη

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Το 90% των εργαζομένων στα όρια της κατάθλιψης

Το 70% των γυναικών και των ανδρών παραγωγικής ηλικίας στον γενικό πληθυσμό βρίσκονται στα όρια της κατάθλιψης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Αγωνιούν για το μέλλον των οικογενειών τους.Το 90% των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αισθάνονται ανασφάλεια για την εργασία τους. Νιώθουν να βιάζονται.Η απώλεια της εργασίας επιφέρει ψυχολογικές συνέπειες όμοιες με αυτές της απώλειας αγαπημένου προσώπου ή του διαζυγίου-χωρισμού (πένθος, σοκ, δυσκολία αποδοχής) και απαιτείται η ανάλογη προσοχή και υποστήριξη.Η βία αυξάνεται και παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση των βίαιων θανάτων, των αυτοκτονιών λόγω χρεών, οικονομικών, κοινωνικών και ψυχολογικών αδιεξόδων.Οι διαπιστώσεις προέρχονται από ποιοτική έρευνα που εκπονεί η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ & Ψ.Υ.) μέσω του προγράμματος «Βία ενάντια στις γυναίκες στην εργασία... Ας μιλήσουμε γι' αυτό! Οι συνέπειες στην ψυχική υγεία των γυναικών εξαιτίας της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία».Η «Ε», προσπαθώντας να φωτίσει τον στρεσογόνο παράγοντα της βίας που υφίσταται όλος ο πληθυσμός της χώρας λόγω της οικονομικής κρίσης, ζήτησε τη συνδρομή της ψυχολόγου-συντονίστριας της προαναφερθείσης έρευνας Παναγιώτας Φίτσιου, η οποία είπε ότι: «οι άνδρες ανταποκρίνονται στην κρίση με την αύξηση των ποσοστών αυτοκτονίας, εξαιτίας και της αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ, οι γυναίκες γίνονται όλο και πιο συχνά θύματα βίας και ανθρωποκτονιών». Θυμίζουμε ότι: 38χρονος στη Θεσσαλονίκη στραγγάλισε τη γυναίκα του και αποπειράθηκε να κάνει το ίδιο με τα 2 ανήλικα παιδιά τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, μη μπορώντας να αντέξει τα χρέη του. Αλλος 54χρονος πυροβόλησε την αδελφή του και αυτοκτόνησε, επίσης λόγω χρεών. Η εμφάνιση μείζονος κατάθλιψης σε περιόδους οικονομικής κρίσης τυπικά αυξάνει κατά 50% στον γενικό πληθυσμό και το ποσοστό των ανθρώπων που εμφανίζουν κατάθλιψη μετά από μεγάλη οικονομική απώλεια ξεπερνά το 70%. Η 49χρονη Ν.Φ. περιγράφει: «Η δουλειά μου ήταν πηγή δημιουργίας. Ωσπου ήρθε η μεγάλη ανατροπή. Εργάζομαι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τελώ υπό διωγμόν. Για να περισώσω ό,τι μπορώ, κατέθεσα τα χαρτιά μου για μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου. Γιατί; Γιατί κατηγορούμαι εγώ, όπως χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι, ότι φάγαμε ένα κράτος ολόκληρο;». Σύμφωνα με τις επιστήμονες-ψυχολόγους της Εταιρείας Βασιλική Πρεμέτη και Παναγιώτα Φίτσιου, διαπιστώνεται ότι η οικονομική αποσταθεροποίηση και η ανεργία προξενούν ψυχική κατακρήμνιση. Επίσης προκαλούν: άγχος, κατάθλιψη, επιθετικότητα, αϋπνία, μελαγχολία και απάθεια, παρουσιάζεται μείωση της αυτοπεποίθησης, προσωπική απόσυρση, που συχνά οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση.Τέλος, τη συγκεκριμένη περίοδο κρίσης, που αυξάνονται οι απαιτήσεις από το κοινωνικό κράτος, εξαιτίας των περικοπών, οι κοινωνικές παροχές μειώνονται, λόγω της μείωσης των κονδυλίων για Υγεία και δομές αποκατάστασης. Με αποτέλεσμα οι ευάλωτες ομάδες (άστεγοι, ψυχικά ασθενείς, άνεργοι χωρίς υποστήριξη, ηλικιωμένοι) να ζητούν καταφύγιο σε ψυχιατρικά ιδρύματα.

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Tα Δημοτικά μετά την 7η Νοεμβρη 2010

Περιφερειάρχης Αττικής εκλέχθηκε ο Γιάννης Σγουρός Αντιπεριφερειάρχης Νήσων ο Δημήτρης Κατσικάρης. Από την μειοψηφία Νήσων ο Σπυρίδων Σπυρίδων.
Δήμαρχος Ύδρας εκλέχθηκε ο κος Άγγελος Κοτρώνης με ποσοστό 54,45%. Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι: 1)Παναγιώτης Μαρκαντώνης 2) Καλύβα Ράππα Ρούλα 3) Σωτηρόπουλος Αναστάσιος 4)Μερτζάνης Αθανάσιος 5) Λούλου Λουκία 6)Παστός Ιωάννης,7) Μαυρουδάκος Αναστάσιος 8)Γιαννίμπα Ελένη 9) Μαύρος Ελευθέριος, και 10) Βούλγαρης Ανάργυρος. Στην Μειοψηφία εκλέγονται: 1)Αναστόπουλος Κωνσταντίνος 2) Τσιτσινάκης Αντώνιος 3)Γεώργας Ευστάθιος 4)Δασκαλάκη Παναγιούλα και 5)Κουκουδάκης Νικόλαος οι Βούλγαρης Ιωάννης και Μαυρομάτη Αναστασία, ισοψηφούν στη τελευταία εκλόγιμη θέση. Από τους Οικολόγους Ύδρας : εκλέγεται ο κύριος Τσακίρης Μανώλης, για πρώτη φορά.
Στο νέο Δημοτικό συμβούλιο 10 καινούργια πρόσωπα που θα παλέψουν με τα προβλήματα του νησιού μας, καλή επιτυχία και μονοιασμένοι χωρίς κινήσεις εντυπωσιασμού, αλλά με έργα ουσίας.

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Κώστα Χάσαμε

Εκλογές 07η Νοεμβρίου 2010 στην ΥΔΡΑ

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Αναστόπουλος Κώστας ψήφοι 851 Ποσοστά 39,67% Έδρες 6
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ
Κοτρώνης ΄Αγγελος ψήφοι1168 ποσοστά 54,45% έδρες 10
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΑΣ Εκλέγεται
Τσακίρης Μανόλης ψήφοι 126 ποσοστά 5,87% έδρες 1
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 3241
ΨΗΦΙΣΑΝ 2214
ποσοστά 68,52%
ΕΓΚΥΡΑ 2145 ποσοστά 96,88%
ΑΚΥΡΑ
43 ποσοστά 1,94%
ΛΕΥΚΑ 26 ποσοστά 1,17%

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Ευχαριστώ θερμότατα

Ευχαριστώ θερμότατα το γνωστό άγνωστο γιατί έγραψε σωστά μόνο το ονοματεπώνυμο μου, ισως γιατί αυτό το έκανε αντιγραφή. Σ΄ευχαριστώ.....προεδράρα και καλή τύχη .- Αρχή κειμένου
1. Ανώνυμος είπε...

Τωρα που ο μαιμους εκανε την καλυτερη μεταγραφη ο κοτρωνης δεν βγενει δημαρχος! Το ονομα του;;; γιαννης θεολογιτης! Συνεργατης τον οικολογων, κοινοι φιλοι μαιμουσ, τσακιρης και αναστο, πρωιν υποψηφιος του τσακιρι, και προπαντων!!! ;;;; ειχε σαρωση στης δημοτικες εκλογες!! Ειχε παρει το εκπλικτικο νουμερο, ρεκος για τα δεδιμενα της υδρας!! 1 ψηφο!!!!!! Ναι 1 ψηφο!!! Τρεμε κοτρωνη!! 16 Οκτωβρίου 2010 10:25 π.μ.

2. Ανώνυμος είπε...

ο θεολογιτης γιατι δεν κατεβαζει τον χοντροκωλη το γιο του παρα κατεβαινει αυτος; θελει να βαρεσει κανονι και ο δημος οπως βαρεσαν τα μπουρδελα τα φλαιν του;
16 Οκτωβρίου 2010 3:11 μ.μ. Τέλος Κειμένου

΄Ετσι έγινε γνωστή υποψηφιότητα μου, μεσω του γνωστού μπλόκ.

Ευχαριστώ και όλους που μπήκαν στο κόπο να το διαβάσουν και ας το κρίνουν.

Γιάννης Θεολ. Θεολογίτης.

Ασχολούμαι με την πολιτική σημαίνει προσπάθεια να αποφασίζω και εγώ

Κάθε ενήλικας πολίτης είναι συμμέτοχος της καθημερινότητας που περικλείει όλες τις ηλικίες και ειδικά όταν εναρμονίζονται με τη δική μου φιλοσοφία. Και εξηγώ ότι φιλοσοφία μου είναι ό,τι αφορά τους άλλους γύρω μου αφορά με έμμεσο ή άμεσο τρόπο και τη δική μου ποιότητα ζωής. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό ον και έχει χρέος να ευαισθητοποιείται με τα δρώμενα που συμβαίνουν γύρω του. Για μένα το να ασχολούμαι με την πολιτική σημαίνει προσπάθεια να αποφασίζω και εγώ για τη «ζωή» στην χώρα μου και ειδικότερα όσο αφορά τη δράση στην τοπική αυτοδιοίκηση, να παλεύω και εγώ για τα οράματα των ανθρώπων και της νέας γενιάς, αφού μπορώ να τα βιώσω εκ πρώτης όψεως, ζώντας ανάμεσα σε αυτούς, τα προβλήματα, τις ανάγκες και τα όνειρά τους. Όταν αγαπάς τον τόπο σου πρέπει να παλεύεις για αυτόν και θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δίνει τη δυνατότητα να δουλέψεις για αυτή σου την αγάπη και να αποδείξεις πως νοιάζεσαι. Γιάννης Θεολ. Θεολογίτης


27.10.2010 Διαβάζω αυτά που γράφονται στο διαδίκτυο, και παρακαλώ τον θεό να συνετίσει όλους αυτούς που γράφουν αυτές τις “ανώνυμες” αναρτήσεις. Τα λιβελογραφήματα μερικών ανόητων, που πιστεύουν πως δεν πρόκειται να τους αναγνωρίσει κανένας. Σπιλώνουν, πρόσωπα, οικογένειες, αξιοπρέπειες μέσα σε ένα μικρό κομμάτι βράχου που έχει δώσει στο έθνος μας πέντε πρωθυπουργούς, Αντιβασιλέα , πολλούς υπουργούς και γενναίους συμπατριώτες μας, που έχουν αλλάξει με την προσφορά τους την ιστορία παγκοσμίως. Κρίμα που στις ημέρες μας ο βράχος αυτός, αν και διατηρείται ακόμη πανέμορφος από περιβαλλοντολογικές και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, έχει διαβρωθεί από ένα εσωτερικό μίσος, που έχει μετατραπεί σε σαράκι που πρώτα από όλα τρώει τα σωθικά του ατόμου που το βγάζει στην Υδραίικη κοινωνία. Όταν οι υποθέσεις φθάσουν στα δικαστήρια και κινδυνεύσουν να χαθούν οικογένειες και περιουσιακά στοιχεία, οι εξυπνάδες που γράφονται ανώνυμα, χωρίς να εξετάζουμε τι είναι αλήθεια, τι ψέματα τότε δυστυχώς τα δάκρυα και οι συγνώμες στο ακροατήριο, δεν θα ακουσθούν γιατί κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους για τα νέα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτήσουν. Εύχομαι να μην δικαιωθώ. Εγώ το μόνο που ζητάω είναι το κατωτέρω, μήπως μπορέσω μέσα απο την τοπική αυτοδιοίκηση να αλλάξω κάτι προς το καλλίτερο : + Θεολογίτης θ. Γιάννης Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ύδρας Άξιος, Έντιμος, Δοκιμασμένος και Kαταξιωμένος στα κοινά. Με όραμα, ιδέες & σωστές λύσεις για τα προβλήματα του νησιού μας. Νοιάζεται για την Ύδρα και ζει στο νησί. Ένας νέος Υδραίος υποψήφιος που Θέλει, Ξέρει και Μπορεί. Αξίζει να βάλεις έναν Σταυρό και στο μοναδικό Θ του συνδυασμού ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για την Ύδρα. Εμπιστευθείτε τον δικό σας άνθρωπο στον Δήμο μας, θα είναι η φωνή σας και μετά τις εκλογές!

Πολιτικές Κολοτούμπες

Το κείμενο καταγγελίας και αγανάκτησης των τριών αρχηγών και υποψηφίων Δημάρχων του νησιού μας ,για το κατάπτυστο blog που το τελευταίο δεκαπενθήμερο έχει δημιουργήσει πρωτόγνωρα προβλήματα ηθικής τάξεως στην Ύδρα μας. Σαν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος και πολίτης, κάτοικος του νησιού μας, σας δηλώνω πως θα περίμενα από τους αρχηγούς και υποψηφίους Δημάρχους να υπέγραφαν ένα κείμενο που μετά τις εκλογές θα ανελάμβαναν την υποχρέωση να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια και θα κινούσαν νομικές διαδικασίες που θα ανακάλυπταν όλους εκείνους που έχουν προβεί σε ανώνυμες συκοφαντικές αναρτήσεις στο συγκεκριμένο blog. Μετά δε την τελεσιδικία των παρανόμων πράξεων, οι τυχόν αποζημιώσεις να διατίθεντο υπέρ της νεολαίας του νησιού μας .Με αυτό το ήθος διεκδικώ την ψήφο των συμπατριωτών μου.

ΚΕΊΜΕΝΟ ΑΡΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 10

ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

η "Συνταγή" για το Μέλλον!!!

Συνδημότισσες και Συνδημότες,

Οι αρχές και τα πιστεύω του καθενός μας είναι σεβαστά αλλά πρέπει να λειτουργούμε με σχέδιασμό εμπρόθεσμο και να συνθέτουμε τις διαφορετικές απόψεις με "πρισματικό" και υπέρβατικο τρόπο. Στα 3½ χρόνια που πέρασαν,μέσα απ'τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου,αυτό φαίνεται οτι επετέφχθη. Η δημοτική παράταξή μας εξέφρασε απόψεις και πολλές προτάσεις, ιδέες κ.λ.π. Οι Δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας εξέφρασαν πολυφωνικά τις απόψεις τους και δεν τους στερήθηκε το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου τους - έχοντας φυσικά και τις σχετικές ευθύνες - να διατυπώνουν απόψεις που ορισμένες
εξ αυτών οδήγησαν σε συνθέσεις και σε ο μ ό φ ω ν ε ς αποφάσεις! Κάποιοι αρθρογράφησαν και εξέθεταν τις απόψεις τους. Οσοι φυσικά συμμετείχαν στα θεσμικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές κ.λ.π.) και ήταν ενημερωμένοι, είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για το "εφικτό" των απόψεων
τους. Όσοι όμως απείχαν και απουσίαζαν συχνά, πώς είναι δυνατόν να ενημερωθούν; Πολλά απ' αυτά έφερα εγώ πρός συζήτηση (δημοσιεύτηκαν στην "Υδραϊκή Πνοή"), αλλά και άλλων συναδέλφων (π.χ. Κουκουδάκη, Μεϊντάση και Ζαριώπη) επανέφερα ενώνωντας έτσι την φωνή μας και φωνή Σας!! Άλλα συζητήθηκαν και δρομολογήθηκαν και άλλα παραπέμφθηκαν για το μέλλον. Η μείζονα αντιπολίτευση σ’ αυτή την προσπάθεια ήταν ανεπαρκής... ΔΕΝ πήρε την "πάσα να την ρίξει στη σέντρα"!! Η
δραστηριότητα του καθενός μας φαίνεται μέσα στα θεσμικά όργανα και στα πρακτικά!!!
Προσωπικά, όπου παραβρέθηκα ως Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου εκπροσωπώντας το Δήμο Ύδρας, μετέφερα τις θέσεις όσο σφαιρικά μπορούσα, αφού απουσίαζαν άλλοι τοπικοί φορείς. Παραβρέθηκα στα Συντονιστικά Νομαρχιακά Όργανα (ΣΝΟ) που καταγράφτηκαν παρεμβάσεις μου στα Πρακτικά. Στο ΣΝΟ Ακτοπλοϊκού – παρόντες η εκδότρια της «Φωνής της Ύδρας» και ο κ. Δήμαρχος που πήρε μαχητική στάση – όπως και σ’ άλλα ΣΝΟ για Πυροπροστασία, Αντιπλημμυρικά, Πολιτική Προστασία κ.α. Παραβρέθηκα επίσης σε Ημερίδα του Δήμου Πειραιά για Διεχείριση απορριμμάτων καθώς και σε άλλες Ημερίδες ενέργειας, περιβάλλοντος, κλπ. Επίσης στη διοργανωθείσα από τη Νομαρχιακή ΠΑΣΟΚ Πειριά και Νήσων για
«Πράσινη Ανάπτυξη», όπου έθεσα τις δυσλειτουργίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, το ανελλαστικό θεσμικό πλαίσιο και το οικοδομικό πρόβλημα, απουσίαζε κάθε τοπικός εκπρόσωπος. Έχω παραδώσει Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου για φλέγοντα θέματα που έχουμε (ακτοπλοϊκό, δυσλειτουργίες Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και θεσμικό πλαίσιο, οικοδομικό πρόβλημα, προτάσεις Αειφόρου Ανάπτυξης κλπ) στους Βουλευτές ΠΑΣΟΚ της Περιφέρειάς μας και την κα Τσόκλη, στη Νομαρχιακή ΠΑΣΟΚ, στον Εκδότη και υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Κατσικάρη. Πρόσφατα παρέδωσα Πρακτικά του Δημ.
Συμβουλίου για την απομάκρυνση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας ΟΤΕ στους: Αντινομάρχη κ. Τριανταφύλλου – που κινητοποίησε διαδικασίες – Νομαρχιακούς Συμβούλους κ. Δημ. Παύλου και κ. Γ. Αξαρλή, και στα αρμόδια όργανα Νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ. Αυτά μεταξύ άλλων είναι κάποιες από τις δραστηριότητές μου, που συνάδουν με τις διατυπωμένες θέσεις μου και με δεσμεύουν απέναντί Σας και για το μέλλον αν σας εκφράζω και με επιλέξετε... Κάθε Δήμαρχος δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει και να τα προλάβει όλα, καθώς δεν αρκούν μόνο οι δραστηριοποιοιμένοι και συμμετέχοντες απο τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους, για να προχωρήσει ο Δήμος μας με γρηγορότερους ρυθμούς. Η γραφειοκρατεία παραμένει "γάγγραινα" της κρατικής μηχανικής και αλληλοσυγκρουόμενες αρμοδιότητες επιτείνουντο πρόβλημα. Πολλές υπηρεσίες εμπλέκονται για κάθε μικρό ή μεγάλο έργο στο Νησί μας, -17 για λιμενικά έργα και πάνω άπο 10 για άλλα- ιδιαίτερα αφού μας διέπει ένα ασφυκτικό και ανελλαστικό θεσμικό πλαίσιο προστασίας! Πώς λοιπόν να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση μελετών;; Εμείς πώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο ξεμπλοκάρισμα με τις δυνάμεις του ο καθένας μας- συμμετέχοντες στον αγώνα κάθε Δημάρχου;; Το κάνουμε; ή περιμένουμε να σκοντάψει "ο αθλητής"για να επωφεληθούμε μικροπολιτικά, ενώ κάθε αναστολή προγραμματισθέντος έργου βλάπτει τον τόπο μας; Αρκετά έργα σε
φάση υλοποίησής τους καταγγέλθηκαν για παρατυπίες με απρόβλεπτες συνέπειες καθυστέρησης και κόστους. Εμείς πώς προσπαθήσαμε να συγκρατήσουμε τους μεμονομένους καταγγέλοντες;;
Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, απαιτώντας απο εμάς συμμετοχή και πρωτοπορία για παραιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών αποφάσεων και υλοποίησής τους, όμως με διαφορετικότητα στις συνήθεις αντιλήψεις που εκ των πραγμάτων αποδεικνύονται λανθασμένες και "βαρίδια"!! Η Ύδρα και η ιστορία της είναι μ ο ν α δ ι κ ή !!! Ομως δεν είμαστε το "κέντρο του κόσμου"... χρειάζεται αυτογνωσία, τόλμη, άλλα και εμπειρία και γνώσεις σε κάθε αίτημά μας προς όλες τις κατευθύνσεις. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι δεν αρκεί μόνον η ιστορική συμβολή μας, αλλά οι τεκμεριωμένες και σχεδιασμένες προτάσεις μας, μέσα στα πλαίσια των ισχύοντων νόμων και κανόνων που διέπουν την Εθνική και Ευρωπαϊκή μας ταυτότητα! Χρει-
άζονται ειδικές γνώσεις που δεν διαθέτουμε επαρκώς μόνοι μας οι αιρετοί για όλα τα θέματα..!!
Απαιτείται λοιπόν η "πανυδραϊκή συστράτευση" και αξιοποίηση όλων όσων έχουν επαρκή γνώση κατά τομείς θεμάτων, είτε από το δυναμικό των συνδημοτών μας, είτε απο τους φιλυδραίους συχνούς επισκέπτες, με συμμετοχή τους στις βουλευτικές επιτροπές όσο πολυπληθέστερες τόσο αντιπροσωπευτικότερες μπορούν να είναι- που με όσους συμμετέχουν θα "κοσκινίζονται"
ιδέες, προτάσεις, λύσεις στα μικρά και μεγάλα θέματα! Για τα μικρά θέματα της καθημερινότητας, χρειάζεται ο "κατάλληλος" και γνώστης των θεμάτων στην κατάλληλη θέση!! Έτσι θα τα προλαβαίνουμε πρίν γίνουν μεγαλύτερα προβλήματα!! Ας κάνουμε λοιπόν την "υπέρβασή" μας με ελπίδα και πάθος και χωρίς καχυποψίες και μικροψυχίες!! Ας εκλέξουμε λοιπόν 17 απο τους δραστηριέστερους και ενωτικότερους ανεξαρτήτως φιλίας, συναισθημάτων και συγγένειας ή πολιτικών πεποιθήσεων. Όσοι απο εμάς τους υποψήφιους δεν εκλεγούμε, πάλι όπου μπορούμε να ανταποκριθούμε και μας ζητηθεί η συμμετοχή
μας πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα στον εκλεγμένο πρώτο πολίτη του Τόπου μας. Η κριτική - κριτική και η δράση - δράση, με σ υ ν ο χ ή και συνεναιτική διάθεση..!! Ας ανεβάσουμε τον πήχη ΨΗΛΟΤΕΡΑ για να ατενίζουμε ΜΑΚΡΥΤΕΡΑ το ΜΕΛΛΟΝ μας!!! Καλή... κάλπη, με την ΥΔΡΑ Νικήτρια!!!

Αριστείδης Δημ. Τσαγκάρης Γραμματέας Δημ.Συμβουλίου Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Συνδυασμού «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για την Ύδρα» του Δημάρχου Κώστα Γ. Αναστόπουλου

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Προβολή Συνδυασμών και Υποψηφίων

Ο Μπουρλοτιέρης λόγω των εκλογών στις επτά (7) του Νοέμβρη θα κυκλοφορήσει έως την 25η Οκτωβρίου 2010. Μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2010 θα δέχεται κείμενα από συνδυασμούς και προβολές υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.
Η αποστολή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην διεύθυνση της εφημερίδας μας, mpourlotieris@theologitis.gr με κοινοποίηση στην διεύθυνση info@theologitis.gr
Τηλέφωνα για συνεννόηση 6944 565484 και 6947 614814. Φαχ.210 4134810 . Οι σελίδες της εφημερίδας μας είναι 16 δέκα έξη . Οι 8 οκτώ είναι έγχρωμες και οι άλλες 8 οκτώ ασπρόμαυρες.

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Ίσως δικαιωθούν “οι κακοί”


Είναι σελίδα του τεύχους 10 μηνός Οκτωβρίου 2010 που θα κυκλοφορήσει γρήγορα. Το πλοίο που μας έλλειπε ήρθε στο νησί ,εργάσθηκε από τις 9 του Απρίλη μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, αρχικά με ένα δρομολόγιο καθημερινά, στην συνέχεια με δύο δρομολόγια κάθε μέρα (το ένα πρωινό) και κάθε Κυριακή με τέσσερα δρομολόγια. Οι ώρες των δρομολόγιων ,οι καλύτερες δυνατές ,που επιτράπηκαν και από τους ανταγωνιστές του!. Στο διάστημα που εργάσθηκε εξυπηρετώντας το νησί μας οικονομικά, με ταχύτητα μιας ώρας και δέκα λεπτών στον Πειραιά, άριστη συμπεριφορά και εξυπηρέτηση του πληρώματος προς τους επιβάτες και με ασφάλεια. Στο διάστημα των 170 ημερών εφαρμόσθηκαν όλες οι εκπτώσεις και οι εξυπηρετήσεις των συμπατριωτών μας. Ήταν προσπάθεια μιας κοινοπραξίας πέντε ναυτικών ,που προσπάθησε να σπάσει το μονοπώλιο της γραμμής του Αργοσαρωνικού που για πολλά χρόνια δραστηριοποιείται στο νησί μας, εξυπηρετώντας το με το αζημίωτο τον τόπο μας όπως κάθε μονοπωλιακή εξυπηρέτηση στον πλανήτη γη. Στο ανωτέρω διάστημα υπήρξαν και τρείς βλάβες που καλύφθηκαν, με τον καλύτερο τρόπο από τους αντιπροσώπους της κοινοπραξίας στο νησί με άριστη εξυπηρέτηση των επιβατών ως ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί . Η τέταρτη βλάβη που συνέβη στο Αγκίστρι είναι μεγάλη ,πολύ δαπανηρή και δύσκολη στην αποκατάσταση της. Η οικονομική ζημία της κοινοπραξίας του πλοίου για το διάστημα που εξυπηρετήθηκε η γραμμή Πειραιάς, Ύδρα , Σπέτσες ,Πόρτο Χέλι κατά δήλωση της πλοιοκτησίας ανέρχεται στις 225.000,00 Ευρώ. Όλοι προσπαθούν για την συντομότερη αποκατάσταση και επαναλειτουργία του πλοίου. Είναι απώλεια να χαθεί η κοινοπραξία από την γραμμή του νησιού μας. Στην Αίγινα πάνω από τέσσερα χρόνια η εταιρεία εξυπηρετεί το νησί με κέρδη. Ουδέν σχόλιο πέραν του, Ίσως δικαιωθούν “οι κακοί”, εάν το πλοίο σταματήσει οριστικά την ανωτέρω γραμμή και στραφεί σε άλλη κερδοφόρα. Δεν έχει σημασία τι θα γίνει μετά και εάν το εισιτήριο με επιστροφή για Πειραιά αυξηθεί σημαντικά και σταματήσουν όλες οι εκπτώσεις ή εάν η ώρες του ταξιδίου αντί των 70΄διπλασιασθούν. Ούτε έχει σημασία πως η λύση της οδικής μεταφοράς από την απέναντι στεριά ίσως να μην είναι εξυπηρετική και συμφέρουσα ,θα είναι ασύμφορη οικονομικά ; χρονοβόρα και επικίνδυνη σε κακούς δρόμους; , για τους συμπατριώτες μας και τους επισκέπτες του νησιού μας .Τα καλοκαιρινά παπαγαλάκια στις καφετέριες ,που όλο το καλοκαίρι έκαναν τις διακοπές τους στο νησί ,ίσως έχουν δικαιωθεί , αλλά θα έχουν πετάξει για τον Πειραιά και την Αθήνα ,του χρόνου το καλοκαίρι θα έρθουν πάλι στο νησί, μια που θα έρθουν και μια που θα φύγουν από το νησί με πλοίο. Οι μόνιμοι κάτοικοι τραβάνε το ζόρι του χειμώνα στο νησί. Κάπως έτσι ίσως βουλιάζουν οι τοπικές οικονομίες των νησιών μας, γιατί η καλή ,οικονομική και τακτική συγκοινωνία είναι πολιτισμός και χρήμα…… για τους κατοίκους των νησιών μας, θα δείξει !