Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Kοινή υπουργική απόφαση για την κρουαζιέρα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Καθορισμός των δικαιολογητικών και ορισμός του περιεχομένου της Σύμβασης για την Εκτέλεση Περιηγητικών Πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄148/3.9.2010)».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).
β) Του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170/28.9.2010), «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
γ) Του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009), «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».
δ) Του άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄148/3.9.2010) «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις».
2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Οι ενδιαφερόμενες πλοιοκτήτριες ή/και εταιρείες που εκμεταλλεύονται πλοία με σημαία τρίτων χωρών, προκειμένου να εκτελέσουν κυκλικά περιηγητικά ταξίδια αναψυχής με αφετήριο και τελικό προορισμό τον αυτό ελληνικό λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄148/3.9.2010), υποχρεούνται να καταθέσουν στη Δ/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ) του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ.), αίτηση στην οποία να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της εταιρίας, η έδρα της, ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, εάν είναι πλοιοκτήτρια ή/και ασκεί την εκμετάλλευση του πλοίου, το όνομα, η σημαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.) και ο αριθμός Ι.Μ.Ο. (International Μaritime Οrganization) του πλοίου, το οποίο πρόκειται να εκτελέσει κυκλικά περιηγητικά ταξίδια αναψυχής, ο αφετήριος λιμένας, καθώς και η διάρκεια της σύμβασης. Η αίτηση υποβάλλεται στα ελληνικά, δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Το εν ισχύ έγγραφο εθνικότητας του πλοίου, θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης.
β) Βεβαίωση Αρχής του Κράτους της σημαίας του πλοίου, ότι στην επικράτειά του επιτρέπεται η ίδια δραστηριότητα για τα πλοία που φέρουν σημαία Κράτους – Μέλους της Ε.Ε ή σχετική δήλωση της εταιρίας, δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί της συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης. Σε περίπτωση αδυναμίας βεβαίωσης της ύπαρξης αμοιβαιότητας, εναπόκειται στο Ελληνικό Δημόσιο να αποδείξει την έλλειψη της εν λόγω προϋπόθεσης, διαφορετικά η μη υποβολή των παραπάνω εγγράφων δεν κωλύει την υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση περιηγητικών πλόων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3872/2010.
γ) Καταστατικό της Εταιρίας ή κυρωμένο αντίγραφο αυτού.
δ) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο οποίο θα περιλαμβάνεται:
αα) αναφορά ότι έχει ληφθεί απόφαση για την εκτέλεση κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών αναψυχής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3872/2010.
ββ) ορισμός του Νομίμου Εκπροσώπου της εταιρίας στην Ελλάδα και
γγ) εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπό για την υποβολή της αίτησης και την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον αυτό είναι διαφορετικό από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρίας στην Ελλάδα.
ε) Πρόσφατη βεβαίωση, με ημερομηνία οχι πέραν του μηνός από της καταθέσεως, του οικείου Προξενείου στην Ελλάδα ή της αρμόδιας αρχής του κράτους έδρας της εταιρίας, ότι η αιτούσα Εταιρία υφίσταται και λειτουργεί νομίμως στη χώρα της.


στ) Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν είναι πλοιοκτήτρια, αλλά ασκεί την εκμετάλλευση του πλοίου, τότε απαιτείται επιστολή του πλοιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτει η ανάθεση της εκμετάλλευσης στην Εταιρία.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική διαφορετικά τη μετάφραση αναλαμβάνει το ΥΘΥΝΑΛ σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο Δεύτερο
Ορίζουμε το περιεχόμενο της Σύμβασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3872/2010 για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού της πλοιοκτήτριας ή/και της εταιρίας που εκμεταλλεύεται πλοίο, με σημαία τρίτης χώρας για την εκτέλεση κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών αναψυχής, με αφετηρία ελληνικό λιμένα, ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3872/2010 (ΦΕΚ 148 Α΄/3.9.2010) ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Γ΄

Στον Πειραιά σήμερα …………………………..……………….μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων,
αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου, για την υπογραφή της παρούσας, από τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (εφεξής «Υπ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ.»), νομίμως εξουσιοδοτημένου κατά το άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ΄, του ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄148/3.9.2010), εφεξής καλούμενο ως «Ελληνικό Δημόσιο» ή «Ε.Δ.»
αφετέρου της εταιρίας με την επωνυμία ……………………………………………… ………………………................................................................................................., η οποία εδρεύει στ………………………….……..…………………………., στην πόλη.……………………………………… οδός ……………………….………...…, αρ……..………., και εκπροσωπείται νόμιμα από τον .................................................., εφεξής καλουμένη «Εταιρία».

ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ, ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Προοίμιο:
1. Η Εταιρία δηλώνει ότι έχει στην κυριότητα ή/και εκμετάλλευσή της, το υπό ......................................σημαία πλοίο, ειδικότερα περιγραφόμενο ως ακολούθως: α) Όνομα:………………………………..……………………….. β) Λιμένας και Αριθμός Νηολογίου……………………………………….…., γ) Διεθνές Διακριτικό Σήμα……………………………………και δ) Αριθμός ΙΜΟ ………………………
2. Η Εταιρία υπέβαλε στο Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ./Δ.Θ.Σ. την από…..................αίτησή της, για την εκτέλεση πλόων, σύμφωνα με το άρθρο. 1 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3872/2010, συνοδευόμενη από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από το Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ. διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών της Εταιρίας.
3. Με τη χώρα της σημαίας του πλοίου ισχύει αμοιβαιότητα, ως προς την εκτέλεση αντίστοιχων πλόων από πλοία με σημαία Ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..
4. Η Εταιρία δηλώνει ότι ακολουθεί όλους τους όρους και κανόνες που εξασφαλίζουν την τήρηση των διεθνών συμβάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης
Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα διενέργειας κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών, με το άνω δηλωθέν πλοίο, μεταξύ του αφετήριου ελληνικού λιμένα και ελληνικών ή και ξένων λιμένων, με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου και υπό τον όρο ότι ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο αφετήριος λιμένας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα» (ΦΕΚ Α΄148), τις διατάξεις του π.δ. 122/1995 (ΦΕΚ Α΄ 75/18.4.1995) και τους όρους της παρούσας.

Άρθρο 2
Διάρκεια της Σύμβασης
1. Η διάρκεια της Σύμβαση ορίζεται σε ……… (μέχρι τρία έτη), αρχομένη από την υπογραφή της.
2. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί, έπειτα από έγγραφη συμφωνία των μερών, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, το 50% της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

Άρθρο 3
Όροι Περιηγητικών Ταξιδιών
1. Η Εταιρία δηλώνει ότι για την περίοδο από ……….… έως …….…, θα εκτελεί κυκλικά περιηγητικά ταξίδια, στη γεωγραφική περιοχή της/των Περιφέρειας/ων………………………………..….., με αφετήριο και τελικό λιμένα αποβίβασης τον λιμένα …………..……………..
2. Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά προσώπων, για άλλο σκοπό εκτός της κρουαζιέρας και κάθε μορφής θαλάσσια συγκοινωνία από ή προς οποιοδήποτε ελληνικό λιμένα και κάθε άλλη μεταφορά προσώπων πλην των επιβατών – περιηγητών, που συμμετέχουν στο περιηγητικό ταξίδι.
3. Απαγορεύεται ρητά η παραλαβή και μεταφορά οχημάτων, κάθε μορφής εμπορευμάτων και προϊόντων, πλην όσων εξυπηρετούν τις ανάγκες του πλοίου.
4. Η Εταιρία δεσμεύεται να υποβάλλει το αργότερο τριάντα εργάσιμες ημέρες, προ της ενάρξεως των περιηγητικών της πλόων, το ετήσιο ενδεικτικό πρόγραμμά της στο Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ./ ΔΘΣ. Η πιο πάνω υποχρέωση δεν αίρει, σε καμία περίπτωση, την υποχρέωση για άμεση και κάθε μορφής ενημέρωση και επικοινωνία με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

Άρθρο 4
Βεβαίωση και Καταβολή Εισφοράς
1. Σε κάθε επιβάτη – περιηγητή του πλοίου επιβάλλεται εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3872/2010 και την με αριθμ. 59/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1766/ 10.11.2010) απόφαση του Υπ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ., όπως αυτή ισχύει κατά την υπογραφή της παρούσης.
2. Σε περίπτωση παρατάσεως σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2 της παρούσης, το ύψος της εισφοράς αναπροσαρμόζεται, βάσει της ισχύουσας κατά τον χρόνο χορήγησης της παράτασης απόφασης του Υπ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ., περί καθορισμού του ύψους της εισφοράς.
3. Η Εταιρία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την είσπραξη και την καταβολή της εισφοράς. Το συνολικό ποσό, για κάθε ημερολογιακό μήνα, καταβάλλεται από την Εταιρία στο Φορέα Διαχείρισης εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς του αφετήριου λιμένα. Η είσπραξη του ποσού γίνεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης της Εταιρίας στην οποία αναφέρεται, ανά κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, το συνολικό καταβλητέο ποσό, ο συνολικός αριθμός των επιβιβασθέντων, οι λιμένες προσέγγισης και ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων μελών του πληρώματος του πλοίου, εφόσον απασχολούνταν σε αυτό κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου περιηγητικού πλου. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύεται, για κάθε κυκλικό ταξίδι, από θεωρημένη, από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, κατάσταση επιβατών (passenger list) και κατάσταση πληρώματος (crew list), εφόσον στο πλοίο απασχολούνται Έλληνες Ναυτικοί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης.
4. Η Εταιρία, πέραν της ανωτέρω εισφοράς, ευθύνεται για την είσπραξη και καταβολή του τέλους του άρθρου 6 παρ. 2β του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ Α΄ 90/27.5.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενων και των διατάξεων ως προς τις συνέπειες της μη καταβολής και για την είσπραξη της εισφοράς του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 5
Πλήρωμα
1. Η Εταιρία δηλώνει ότι, σε περίπτωση που επιλέξει να κάνει χρήση του δικαιώματος, του άρθρου «Μόνο» της περ. β΄ της υπ’ αριθμ. 59/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1766/10.11.2010) απόφασης του Υπ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ., όπως ισχύει και η οποία αφορά στην απασχόληση Ελλήνων Ναυτικών:
α) Η επιλογή των Ελλήνων μελών του πληρώματος, η θέση και η οικονομική τους συμφωνία, θα γίνεται απευθείας από την ίδια και κάθε εργαζόμενο ατομικά, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση των Ελληνικών Αρχών ή τρίτων, υπό τις εξής σωρευτικά ισχύουσες προϋποθέσεις:
αα) Ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή θα είναι τουλάχιστον η προβλεπόμενη από την ισχύουσα Εθνική/Κλαδική Συλλογική σύμβαση Εργασίας για τον εργαζόμενο και
ββ) Ότι τηρείται η διαδικασία ασφάλισης του εργαζομένου στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
β) Οι Έλληνες ναυτικοί που απασχολούνται στο πλοίο θα προέρχονται εκ των κλάδων Προσωπικό Καταστρώματος ή/και Μηχανής ή/και Γενικών Υπηρεσιών.
2. Για όσα μέλη του πληρώματος είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ασφαλισμένα στο Ν.Α.Τ., η Εταιρία απολαμβάνει των προνομίων της ρύθμισης του άρθρου 24 του ν. 3409/2005, χωρίς άλλη διατύπωση, με την κατάθεση στο Ν.Α.Τ. των προβλεπομένων δικαιολογητικών και αντιγράφου της παρούσας σύμβασης.
3. Η απασχόληση των αλλοδαπών ναυτικών στο πλοίο, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις της σημαίας του πλοίου, καθώς και από τις συλλογικές ή/και ατομικές συμβάσεις εργασίας, που ρυθμίζονται από το δίκαιο της σημαίας του πλοίου και της χώρας προέλευσης των ναυτικών.
4. Οι αλλοδαποί ναυτικοί, που απασχολούνται στο πλοίο, δεν βαρύνονται με εισφορές για το NAT ή για οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο και δεν αποκτούν δικαίωμα ασφαλιστικής καλύψεως ή άλλης παροχής από τα Ταμεία αυτά.
5. Η Εταιρία δεν βαρύνεται με εισφορές προς οποιοδήποτε Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο, ούτε με άλλης μορφής ασφαλιστική ή κοινωνική επιβάρυνση για τη χρησιμοποίηση των αλλοδαπών ναυτικών.

Άρθρο 6
Επενδυτικές Προτάσεις της Εταιρίας
1. Η Εταιρία δύναται να υποβάλλει, προς το Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ., προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση των λιμενικών υποδομών τις οποίες χρησιμοποιεί ή/και να προτείνει επενδυτικά σχέδια και παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ελλάδα.
2. Οι προτάσεις αυτές θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες Αρχές στα πλαίσια είτε παραχωρήσεων, σε ιδιώτες, λειτουργιών στους εμπορικούς Λιμένες, είτε Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είτε τέλος σε παροχή ενισχύσεων και κινήτρων, με βάση τον ισχύοντα Αναπτυξιακό Νόμο και την κείμενη εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 7
Λύση της Σύμβασης
1. Η Σύμβαση λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Αυτοδικαίως, με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης.
β) Με έγγραφη συμφωνία των μερών.
γ) Με καταγγελία της από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσης. Όλοι οι όροι συμφωνούνται ρητά ως ουσιώδεις και δεσμευτικοί για τα Μέρη.
δ) Με καταγγελία της από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω της επιβολής κυρώσεων στην Εταιρία ή/και τους εκπροσώπους της ή/και τα μέλη του πληρώματος για καθ’ υποτροπή παραβίαση των διατάξεων του ν. 3872/2010 αλλά και των διατάξεων της νομοθεσίας, που ισχύει για την εκτέλεση περιηγητικών πλόων και ιδίως των άρθρων, 42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.
ε) Με δήλωση της εταιρίας για τη διακοπή των δρομολογίων της, η οποία επιδίδεται στο Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ./ Δ.Θ.Σ., τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη διακοπή των δρομολογίων.
2. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρία δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα ή αξίωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου από καμία αιτία.

Άρθρο 8
Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης
1. Η Εταιρία δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση της για την εκτέλεση των πλόων της Σύμβασης, εκτός αν υπάρξει έγγραφη συμφωνία των μερών.
2. Ρητά απαγορεύεται στην Εταιρία να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη Σύμβαση δικαιώματα ή υποχρεώσεις της σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου που παρέχεται μόνον εγγράφως.
3. Η Εταιρία δύναται να αντικαθιστά το πλοίο με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών που αφορούν το νέο πλοίο.

Άρθρο 9
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Όποιες διαφορές ανακύπτουν από την εκτέλεσης της παρούσας υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των διοικητικών δικαστηρίων του Πειραιά, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο Τρίτο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ πηγή: marinews.gr

Σχόλιο Μπουρλοτιέρη
: Η ΄Υδρα πρέπει να φροντίσει με την συνδρομή ειδικών του χώρου να φέρει το 2012 την κρουαζιέρα ξανά στο νησί μας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου